സിബ് അൽ ജാദിദയായി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

സിബ് അൽ ജാദിദയായി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
അൽ ബുറൈമി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
അൽ മാഡം 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
അൽ സോഹർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
സുവേക് ആയി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
ബഹ്‌ല 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
ബാർക്ക 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
ബാവ്ഷർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
ധെയ്ദ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഹത്ത 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഇബ്രി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
കൽബ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഖോർ ഫക്കൻ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
മസ്കറ്റ് 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
നിസ്വ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
റാസ് അൽ ഖൈമ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
റുസ്താക് 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
സഹാം 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
സർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
സിബ് അൽ ജാദിദയായി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

സിബ് അൽ ജാദിദയായി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
അൽ ബുറൈമി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
അൽ മാഡം 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
അൽ സോഹർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
സുവേക് ആയി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
ബഹ്‌ല 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
ബാർക്ക 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
ബാവ്ഷർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
ധെയ്ദ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഫുജൈറ സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഹത്ത 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഇബ്രി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
കൽബ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഖോർ ഫക്കൻ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
മസ്കറ്റ് 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
നിസ്വ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
റാസ് അൽ ഖൈമ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
റുസ്താക് 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
സഹാം 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
സർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
സിബ് അൽ ജാദിദയായി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില