സിബ് അൽ ജാദിദയായി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വില

സിബ് അൽ ജാദിദയായി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

സിബ് അൽ ജാദിദയായി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ ബുറൈമി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
അൽ മാഡം 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ സോഹർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
സുവേക് ആയി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
ബഹ്‌ല 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
ബാർക്ക 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
ബാവ്ഷർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
ധെയ്ദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഹത്ത 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഇബ്രി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
കൽബ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഖോർ ഫക്കൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
മസ്കറ്റ് 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
നിസ്വ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
റാസ് അൽ ഖൈമ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
റുസ്താക് 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
സഹാം 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
സർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
സിബ് അൽ ജാദിദയായി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

സിബ് അൽ ജാദിദയായി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ ബുറൈമി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
അൽ മാഡം 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ സോഹർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
സുവേക് ആയി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
ബഹ്‌ല 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
ബാർക്ക 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
ബാവ്ഷർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
ധെയ്ദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഹത്ത 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഇബ്രി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
കൽബ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഖോർ ഫക്കൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
മസ്കറ്റ് 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
നിസ്വ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
റാസ് അൽ ഖൈമ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
റുസ്താക് 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
സഹാം 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
സർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
സിബ് അൽ ജാദിദയായി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില