ബഹ്‌ല : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ബഹ്‌ല : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അൽ ബുറൈമി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
അൽ മാഡം 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അൽ ക്വോസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അൽ സോഹർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സുവേക് ആയി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബഹ്‌ല 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബാർക്ക 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബാവ്ഷർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ധെയ്ദ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഫുജൈറ സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഹത്ത 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഇബ്രി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
കൽബ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഖോർ ഫക്കൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
മസ്കറ്റ് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
നിസ്വ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
റുസ്താക് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സഹാം 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബഹ്‌ല : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ബഹ്‌ല : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അൽ ബുറൈമി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
അൽ മാഡം 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അൽ ക്വോസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അൽ സോഹർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സുവേക് ആയി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബഹ്‌ല 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബാർക്ക 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബാവ്ഷർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ധെയ്ദ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഹത്ത 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഇബ്രി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
കൽബ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഖോർ ഫക്കൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
മസ്കറ്റ് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
നിസ്വ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
റുസ്താക് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സഹാം 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബഹ്‌ല : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില