ബാർക്ക : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ബാർക്ക : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
അൽ ഐൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
അൽ ബുറൈമി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
അൽ മാഡം 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
അൽ ക്വോസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
അൽ സോഹർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
അർ റാംസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
സുവേക് ആയി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ബഹ്‌ല 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ബാർക്ക 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ബാവ്ഷർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ധെയ്ദ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ദുബായ് സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഹത്ത 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഇബ്രി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
കൽബ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഖോർ ഫക്കൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
മസ്കറ്റ് 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
നിസ്വ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
റുസ്താക് 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
സഹാം 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ഷാർജ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
സർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ബാർക്ക : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ബാർക്ക : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
അൽ ഐൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
അൽ ബുറൈമി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
അൽ മാഡം 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
അൽ ക്വോസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
അൽ സോഹർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
അർ റാംസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
സുവേക് ആയി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ബഹ്‌ല 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ബാർക്ക 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ബാവ്ഷർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ധെയ്ദ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ദുബായ് സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഹത്ത 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഇബ്രി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
കൽബ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഖോർ ഫക്കൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
മസ്കറ്റ് 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
നിസ്വ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
റുസ്താക് 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
സഹാം 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ഷാർജ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
സർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ബാർക്ക : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില