ബുഡയ്യ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ബുഡയ്യ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.67
അൽ ഖോർ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
അൽ മാലികിയ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.67
അൽ റയ്യാൻ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
അൽ വക്ര 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
ബുഡയ്യ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.67
ദമ്മാം 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ദോഹ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
ഹമദ് ട .ൺ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.67
ഹോഫുഫ് 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ഈസ ടൗൺ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.67
ജിദാഫ്സ് 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.67
ജുബൈൽ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ഖോബാർ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
മനാമ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.67
മുഹർറക് 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.67
ഖത്തീഫ് 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
റിഫ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.67
സിത്ര 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.67
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
ബുഡയ്യ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ബുഡയ്യ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.70
അൽ ഖോർ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
അൽ മാലികിയ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.70
അൽ റയ്യാൻ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
അൽ വക്ര 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
ബുഡയ്യ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.70
ദമ്മാം 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ദോഹ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
ഹമദ് ട .ൺ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.70
ഹോഫുഫ് 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ഈസ ടൗൺ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.70
ജിദാഫ്സ് 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.70
ജുബൈൽ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ഖോബാർ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
മനാമ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.70
മുഹർറക് 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.70
ഖത്തീഫ് 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
റിഫ 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.70
സിത്ര 22 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.70
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
ബുഡയ്യ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില