ബുറൈദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ബുറൈദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ഹാ ഇൽ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ബുറൈദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ബുറൈദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ഹാ ഇൽ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ബുറൈദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില