ബുറൈദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ബുറൈദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ഹാ ഇൽ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ബുറൈദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ബുറൈദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ഹാ ഇൽ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ബുറൈദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില