ബുറൈദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ബുറൈദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഹാ ഇൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ബുറൈദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ബുറൈദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഹാ ഇൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ബുറൈദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില