ബുറൈദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ബുറൈദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഹാ ഇൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ബുറൈദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ബുറൈദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഹാ ഇൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ബുറൈദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില