ദമ്മാം : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ദമ്മാം : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
അൽ ഖോർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
അൽ മാലികിയ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
അൽ റയ്യാൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
അൽ വക്ര 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
ബുഡയ്യ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ദമ്മാം 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ദോഹ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
ഹമദ് ട .ൺ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഹോഫുഫ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ഈസ ടൗൺ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ജിദാഫ്സ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ജുബൈൽ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ഖോബാർ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
മനാമ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
മുഹർറക് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഖത്തീഫ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
റിഫ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
സിത്ര 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
ദമ്മാം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ദമ്മാം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
അൽ ഖോർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
അൽ മാലികിയ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
അൽ റയ്യാൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
അൽ വക്ര 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
ബുഡയ്യ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ദമ്മാം 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ദോഹ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
ഹമദ് ട .ൺ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഹോഫുഫ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ഈസ ടൗൺ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ജിദാഫ്സ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ജുബൈൽ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ഖോബാർ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
മനാമ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
മുഹർറക് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഖത്തീഫ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
റിഫ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
സിത്ര 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
ദമ്മാം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില