ധെയ്ദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ധെയ്ദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
അജ്മാൻ സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
അൽ ഐൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
അൽ ബുറൈമി 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.38
അൽ മാഡം 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
അൽ ക്വോസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
അൽ സോഹർ 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.38
അർ റാംസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.38
സുവേക് ആയി 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.38
ബഹ്‌ല 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.38
ബാർക്ക 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.38
ബാവ്ഷർ 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.38
ധെയ്ദ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ദുബായ് സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ഫുജൈറ സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ഹത്ത 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ഇബ്രി 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.38
ജെബൽ അലി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
കൽബ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ഖോർ ഫക്കൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
മദീനത്ത് സായിദ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
മസ്കറ്റ് 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.38
നിസ്വ 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.38
റാസ് അൽ ഖൈമ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
റുസ്താക് 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.38
സഹാം 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼24.38
ഷാർജ സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ226.93
ധെയ്ദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ധെയ്ദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
അൽ ഐൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
അൽ ബുറൈമി 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.35
അൽ മാഡം 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
അൽ ക്വോസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
അൽ സോഹർ 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.35
അർ റാംസ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.35
സുവേക് ആയി 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.35
ബഹ്‌ല 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.35
ബാർക്ക 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.35
ബാവ്ഷർ 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.35
ധെയ്ദ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ദുബായ് സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ഫുജൈറ സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ഹത്ത 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ഇബ്രി 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.35
ജെബൽ അലി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
കൽബ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ഖോർ ഫക്കൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
മദീനത്ത് സായിദ് 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
മസ്കറ്റ് 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.35
നിസ്വ 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.35
റാസ് അൽ ഖൈമ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
റുസ്താക് 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.35
സഹാം 29 ജൂലൈ 2021 OMR ﷼22.35
ഷാർജ സിറ്റി 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 29 ജൂലൈ 2021 AED د.إ208.00
ധെയ്ദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില