ധെയ്ദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ധെയ്ദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
അൽ ഐൻ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
അൽ ബുറൈമി 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼24.00
അൽ മാഡം 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
അൽ ക്വോസ് 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
അൽ സോഹർ 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼24.00
അർ റാംസ് 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼24.00
സുവേക് ആയി 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼24.00
ബഹ്‌ല 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼24.00
ബാർക്ക 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼24.00
ബാവ്ഷർ 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼24.00
ധെയ്ദ് 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
ദുബായ് സിറ്റി 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
ഹത്ത 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
ഇബ്രി 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼24.00
ജെബൽ അലി 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
കൽബ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
ഖോർ ഫക്കൻ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
മദീനത്ത് സായിദ് 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
മസ്കറ്റ് 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼24.00
നിസ്വ 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼24.00
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
റുസ്താക് 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼24.00
സഹാം 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼24.00
ഷാർജ സിറ്റി 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ222.56
ധെയ്ദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ധെയ്ദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
അൽ ഐൻ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
അൽ ബുറൈമി 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼22.00
അൽ മാഡം 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
അൽ ക്വോസ് 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
അൽ സോഹർ 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼22.00
അർ റാംസ് 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼22.00
സുവേക് ആയി 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼22.00
ബഹ്‌ല 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼22.00
ബാർക്ക 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼22.00
ബാവ്ഷർ 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼22.00
ധെയ്ദ് 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
ദുബായ് സിറ്റി 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
ഹത്ത 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
ഇബ്രി 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼22.00
ജെബൽ അലി 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
കൽബ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
ഖോർ ഫക്കൻ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
മദീനത്ത് സായിദ് 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
മസ്കറ്റ് 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼22.00
നിസ്വ 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼22.00
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
റുസ്താക് 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼22.00
സഹാം 27 നവംബർ 2021 OMR ﷼22.00
ഷാർജ സിറ്റി 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 നവംബർ 2021 AED د.إ204.00
ധെയ്ദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില