ദുബായ് സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വില

ദുബായ് സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ദുബായ് സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ ഐൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ ബുറൈമി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
അൽ മാഡം 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ ക്വോസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ സോഹർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
അർ റാംസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
സുവേക് ആയി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
ബാർക്ക 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
ധെയ്ദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ദുബായ് സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഘയതി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഹത്ത 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഇബ്രി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
ജെബൽ അലി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
കൽബ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഖോർ ഫക്കൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ലിവ ഒയാസിസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
മദീനത്ത് സായിദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
റാസ് അൽ ഖൈമ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
റുസ്താക് 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
റുവൈസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
സഹാം 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
ഷാർജ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ദുബായ് സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ദുബായ് സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ ഐൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ ബുറൈമി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
അൽ മാഡം 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ ക്വോസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ സോഹർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
അർ റാംസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
സുവേക് ആയി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
ബാർക്ക 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
ധെയ്ദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ദുബായ് സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഘയതി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഹത്ത 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഇബ്രി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
ജെബൽ അലി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
കൽബ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഖോർ ഫക്കൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ലിവ ഒയാസിസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
മദീനത്ത് സായിദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
റാസ് അൽ ഖൈമ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
റുസ്താക് 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
റുവൈസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
സഹാം 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
ഷാർജ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ദുബായ് സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില