ഫുജൈറ നഗരം : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

ഫുജൈറ നഗരം : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
അബു ധാബി നഗരം 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
അജ്മാൻ സിറ്റി 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
അൽ ഐൻ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
അൽ ബുറൈമി 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.53
അൽ മാഡം 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
അൽ ക്വോസ് 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
അൽ സോഹർ 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.53
അർ റാംസ് 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.53
As Suwayq 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.53
ബഹ്u200cല 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.53
ബാർക്ക 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.53
ബാവ്ഷർ 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.53
ധെയ്ദ് 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
ദുബായ് സിറ്റി 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
ഫുജൈറ നഗരം 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
ഹത്ത 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
ഇബ്രി 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.53
ജെബൽ അലി 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
കൽബ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
ഖോർ ഫക്കൻ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
മദീനത്ത് സായിദ് 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
മസ്കറ്റ് 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.53
നിസ്വ 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.53
റാസ് അൽ ഖൈമ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
റുസ്താക് 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.53
സഹാം 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼25.53
ഷാർജ നഗരം 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ238.11
ഫുജൈറ നഗരം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

ഫുജൈറ നഗരം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
അബു ധാബി നഗരം 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
അൽ ഐൻ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
അൽ ബുറൈമി 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.40
അൽ മാഡം 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
അൽ ക്വോസ് 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
അൽ സോഹർ 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.40
അർ റാംസ് 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.40
As Suwayq 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.40
ബഹ്u200cല 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.40
ബാർക്ക 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.40
ബാവ്ഷർ 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.40
ധെയ്ദ് 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
ദുബായ് സിറ്റി 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
ഫുജൈറ നഗരം 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
ഹത്ത 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
ഇബ്രി 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.40
ജെബൽ അലി 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
കൽബ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
ഖോർ ഫക്കൻ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
മദീനത്ത് സായിദ് 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
മസ്കറ്റ് 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.40
നിസ്വ 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.40
റാസ് അൽ ഖൈമ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
റുസ്താക് 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.40
സഹാം 21 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼23.40
ഷാർജ നഗരം 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 21 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ218.25
ഫുജൈറ നഗരം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില