ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ ഐൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ ഖോർ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
അൽ ക്വോസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ റയ്യാൻ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
അൽ വക്ര 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
ദോഹ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
ദുബായ് സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഘയതി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ജെബൽ അലി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ലിവ ഒയാസിസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
മദീനത്ത് സായിദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
റുവൈസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഷാർജ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ ഐൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ ഖോർ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
അൽ ക്വോസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ റയ്യാൻ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
അൽ വക്ര 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
ദോഹ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
ദുബായ് സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഘയതി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ജെബൽ അലി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ലിവ ഒയാസിസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
മദീനത്ത് സായിദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
റുവൈസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഷാർജ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില