ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അൽ ഐൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അൽ ഖോർ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
അൽ ക്വോസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അൽ റയ്യാൻ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
അൽ വക്ര 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
ദോഹ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
ദുബായ് സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഘയതി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ജെബൽ അലി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ലിവ ഒയാസിസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
മദീനത്ത് സായിദ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
റുവൈസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഷാർജ സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼235.65
ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അൽ ഐൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അൽ ഖോർ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
അൽ ക്വോസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അൽ റയ്യാൻ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
അൽ വക്ര 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
ദോഹ 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
ദുബായ് സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഘയതി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ജെബൽ അലി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ലിവ ഒയാസിസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
മദീനത്ത് സായിദ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
റുവൈസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഷാർജ സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 ജനുവരി 2021 QAR ﷼216.00
ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില