ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
അൽ ഐൻ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
അൽ ഖോർ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
അൽ ക്വോസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
അൽ റയ്യാൻ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
അൽ വക്ര 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
ദോഹ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
ദുബായ് സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഘയതി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ജെബൽ അലി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ലിവ ഒയാസിസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
മദീനത്ത് സായിദ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
റുവൈസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഷാർജ സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
അൽ ഐൻ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
അൽ ഖോർ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
അൽ ക്വോസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
അൽ റയ്യാൻ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
അൽ വക്ര 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
ദോഹ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
ദുബായ് സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഘയതി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ജെബൽ അലി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ലിവ ഒയാസിസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
മദീനത്ത് സായിദ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
റുവൈസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഷാർജ സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില