ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അൽ ഐൻ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അൽ ഖോർ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
അൽ ക്വോസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അൽ റയ്യാൻ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
അൽ വക്ര 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
ദോഹ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
ദുബായ് സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ഘയതി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ജെബൽ അലി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ലിവ ഒയാസിസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
മദീനത്ത് സായിദ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
റുവൈസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ഷാർജ സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അൽ ഐൻ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അൽ ഖോർ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
അൽ ക്വോസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അൽ റയ്യാൻ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
അൽ വക്ര 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
ദോഹ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
ദുബായ് സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ഘയതി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ജെബൽ അലി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ലിവ ഒയാസിസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
മദീനത്ത് സായിദ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
റുവൈസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ഷാർജ സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില