ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ ഐൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ ഖോർ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ ക്വോസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ റയ്യാൻ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ വക്ര 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ദോഹ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ദുബായ് സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഘയതി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ജെബൽ അലി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ലിവ ഒയാസിസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
മദീനത്ത് സായിദ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
റുവൈസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഷാർജ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ ഐൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ ഖോർ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ ക്വോസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ റയ്യാൻ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ വക്ര 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ദോഹ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ദുബായ് സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഘയതി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ജെബൽ അലി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ലിവ ഒയാസിസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
മദീനത്ത് സായിദ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
റുവൈസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഷാർജ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില