ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
അൽ ഐൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
അൽ ഖോർ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
അൽ ക്വോസ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
അൽ റയ്യാൻ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
അൽ വക്ര 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
ദോഹ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
ദുബായ് സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ഘയതി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ജെബൽ അലി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ലിവ ഒയാസിസ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
മദീനത്ത് സായിദ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
റുവൈസ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ഷാർജ സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
അൽ ഐൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
അൽ ഖോർ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
അൽ ക്വോസ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
അൽ റയ്യാൻ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
അൽ വക്ര 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
ദോഹ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
ദുബായ് സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ഘയതി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ജെബൽ അലി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ലിവ ഒയാസിസ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
മദീനത്ത് സായിദ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
റുവൈസ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ഷാർജ സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
ഘയതി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില