ഹാ ഇൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഹാ ഇൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഹാ ഇൽ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഹാ ഇൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഹാ ഇൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഹാ ഇൽ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഹാ ഇൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില