ഹാ ഇൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഹാ ഇൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
ഹാ ഇൽ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
ഹാ ഇൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഹാ ഇൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
ഹാ ഇൽ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
ഹാ ഇൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില