ഹാ ഇൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഹാ ഇൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼221.47
ഹാ ഇൽ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼221.47
ഹാ ഇൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഹാ ഇൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ബുറൈദ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼203.00
ഹാ ഇൽ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼203.00
ഹാ ഇൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില