ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അൽ ഫഹഹീൽ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അൽ ഫർവാനിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അൽ ഫിന്റാസ് 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അൽ ജഹ്u200cറ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അൽ മൻകാഫ് 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അർ റിഖാ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
അർ റുമൈതിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
ആയി സലിമിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
ബുറൈദ 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼237.84
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼237.84
ഹവല്ലി 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
ജാനുബ് ആയി സർറ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
സബാ ആയി സലീം 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك19.53
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അൽ ഫഹഹീൽ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അൽ ഫർവാനിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അൽ ഫിന്റാസ് 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അൽ ജഹ്u200cറ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അൽ മൻകാഫ് 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അർ റിഖാ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
അർ റുമൈതിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
ആയി സലിമിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
ബുറൈദ 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼218.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 31 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼218.00
ഹവല്ലി 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
ജാനുബ് ആയി സർറ 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
സബാ ആയി സലീം 28 ഒക്ടോബർ 2020 KWD د.ك17.90
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില