ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അൽ ഫഹഹീൽ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അൽ ഫർവാനിയ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അൽ ഫിന്റാസ് 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അൽ ജഹ്‌റ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അൽ മൻകഫ് 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അർ റിഖാ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അർ റുമൈതിയ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
സലിമിയയായി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
ബുറൈദ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഹവല്ലി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
ജാനൂബ് അസ് സർറ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
സബ അസ് സലീം 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അൽ ഫഹഹീൽ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അൽ ഫർവാനിയ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അൽ ഫിന്റാസ് 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അൽ ജഹ്‌റ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അൽ മൻകഫ് 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അർ റിഖാ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അർ റുമൈതിയ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
സലിമിയയായി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
ബുറൈദ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഹവല്ലി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
ജാനൂബ് അസ് സർറ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
സബ അസ് സലീം 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില