ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ ഫഹഹീൽ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ ഫർവാനിയ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ ഫിന്റാസ് 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ ജഹ്‌റ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ മൻകഫ് 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അർ റിഖാ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അർ റുമൈതിയ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
സലിമിയയായി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
ബുറൈദ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഹവല്ലി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
ജാനൂബ് അസ് സർറ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
സബ അസ് സലീം 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ ഫഹഹീൽ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ ഫർവാനിയ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ ഫിന്റാസ് 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ ജഹ്‌റ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ മൻകഫ് 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അർ റിഖാ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അർ റുമൈതിയ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
സലിമിയയായി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
ബുറൈദ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഹവല്ലി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
ജാനൂബ് അസ് സർറ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
സബ അസ് സലീം 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില