ഹമദ് ട .ൺ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഹമദ് ട .ൺ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
അൽ ഖോർ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
അൽ മാലികിയ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
അൽ റയ്യാൻ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
അൽ വക്ര 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
ബുഡയ്യ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ദമ്മാം 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ദോഹ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
ഹമദ് ട .ൺ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ഹോഫുഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഈസ ടൗൺ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ജിദാഫ്സ് 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ജുബൈൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഖോബാർ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
മനാമ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
മുഹർറക് 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ഖത്തീഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
റിഫ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
റുവൈസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
സിത്ര 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
ഹമദ് ട .ൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഹമദ് ട .ൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
അൽ ഖോർ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
അൽ മാലികിയ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
അൽ റയ്യാൻ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
അൽ വക്ര 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
ബുഡയ്യ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ദമ്മാം 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ദോഹ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
ഹമദ് ട .ൺ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ഹോഫുഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഈസ ടൗൺ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ജിദാഫ്സ് 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ജുബൈൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഖോബാർ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
മനാമ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
മുഹർറക് 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ഖത്തീഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
റിഫ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
റുവൈസ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
സിത്ര 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
ഹമദ് ട .ൺ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില