ഹത്ത : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഹത്ത : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
അൽ ഐൻ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
അൽ ബുറൈമി 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼30.70
അൽ മാഡം 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
അൽ ക്വോസ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
അൽ സോഹർ 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼30.70
അർ റാംസ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼30.70
സുവേക് ആയി 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼30.70
ബഹ്‌ല 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼30.70
ബാർക്ക 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼30.70
ബാവ്ഷർ 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼30.70
ധെയ്ദ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
ദുബായ് സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
ഹത്ത 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
ഇബ്രി 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼30.70
ജെബൽ അലി 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
കൽബ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
ഖോർ ഫക്കൻ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
ലിവ ഒയാസിസ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
മദീനത്ത് സായിദ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
മസ്കറ്റ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼30.70
നിസ്വ 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼30.70
റാസ് അൽ ഖൈമ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
റുസ്താക് 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼30.70
സഹാം 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼30.70
ഷാർജ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ291.25
ഹത്ത : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഹത്ത : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
അൽ ഐൻ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
അൽ ബുറൈമി 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼29.15
അൽ മാഡം 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
അൽ ക്വോസ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
അൽ സോഹർ 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼29.15
അർ റാംസ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼29.15
സുവേക് ആയി 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼29.15
ബഹ്‌ല 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼29.15
ബാർക്ക 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼29.15
ബാവ്ഷർ 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼29.15
ധെയ്ദ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
ദുബായ് സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
ഫുജൈറ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
ഹത്ത 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
ഇബ്രി 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼29.15
ജെബൽ അലി 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
കൽബ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
ഖോർ ഫക്കൻ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
ലിവ ഒയാസിസ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
മദീനത്ത് സായിദ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
മസ്കറ്റ് 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼29.15
നിസ്വ 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼29.15
റാസ് അൽ ഖൈമ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
റുസ്താക് 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼29.15
സഹാം 12 ഏപ്രിൽ 2024 OMR ﷼29.15
ഷാർജ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 12 ഏപ്രിൽ 2024 AED د.إ269.50
ഹത്ത : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില