ഹവല്ലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഹവല്ലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
അൽ ഫഹഹീൽ 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
അൽ ഫർവാനിയ 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
അൽ ഫിന്റാസ് 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
അൽ ജഹ്‌റ 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
അൽ മൻകഫ് 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
അർ റിഖാ 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
അർ റുമൈതിയ 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
സലിമിയയായി 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼223.65
ഹവല്ലി 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
ജാനൂബ് അസ് സർറ 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
ജുബൈൽ 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼223.65
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
സബ അസ് സലീം 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك18.16
ഹവല്ലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഹവല്ലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
അൽ ഫഹഹീൽ 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
അൽ ഫർവാനിയ 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
അൽ ഫിന്റാസ് 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
അൽ ജഹ്‌റ 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
അൽ മൻകഫ് 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
അർ റിഖാ 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
അർ റുമൈതിയ 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
സലിമിയയായി 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼205.00
ഹവല്ലി 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
ജാനൂബ് അസ് സർറ 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
ജുബൈൽ 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼205.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
സബ അസ് സലീം 19 ജൂൺ 2021 KWD د.ك16.65
ഹവല്ലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില