ഹവല്ലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഹവല്ലി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അൽ ഫഹഹീൽ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അൽ ഫർവാനിയ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അൽ ഫിന്റാസ് 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അൽ ജഹ്‌റ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അൽ മൻകഫ് 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അർ റിഖാ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അർ റുമൈതിയ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
സലിമിയയായി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
ഹവല്ലി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
ജാനൂബ് അസ് സർറ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
ജുബൈൽ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
സബ അസ് സലീം 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
ഹവല്ലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഹവല്ലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ അഹ്മദി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അൽ ഫഹഹീൽ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അൽ ഫർവാനിയ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അൽ ഫിന്റാസ് 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അൽ ജഹ്‌റ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അൽ മൻകഫ് 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അർ റിഖാ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അർ റുമൈതിയ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
സലിമിയയായി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
ഹഫർ അൽ ബാറ്റിൻ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
ഹവല്ലി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
ജാനൂബ് അസ് സർറ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
ജുബൈൽ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
സബ അസ് സലീം 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
ഹവല്ലി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില