ഹോഫുഫ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഹോഫുഫ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
അൽ ഖോർ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
അൽ മാലികിയ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
അൽ റയ്യാൻ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
അൽ വക്ര 26 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
ബുഡയ്യ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ദമ്മാം 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ദോഹ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
ഹമദ് ട .ൺ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഹോഫുഫ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ഈസ ടൗൺ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ജിദാഫ്സ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ജുബൈൽ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ഖാർജ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
ഖോബാർ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
മനാമ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
മുഹർറക് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഖത്തീഫ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
റിഫ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
റിയാദ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
സിത്ര 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
ഹോഫുഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഹോഫുഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
അൽ ഖോർ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.00
അൽ മാലികിയ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
അൽ റയ്യാൻ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.00
അൽ വക്ര 26 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.00
ബുഡയ്യ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ദമ്മാം 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ദോഹ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.00
ഹമദ് ട .ൺ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഹോഫുഫ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ഈസ ടൗൺ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ജിദാഫ്സ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ജുബൈൽ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ഖാർജ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ഖോബാർ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
മനാമ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
മുഹർറക് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഖത്തീഫ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
റിഫ 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
റിയാദ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
സിത്ര 26 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 26 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.00
ഹോഫുഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില