ഇബ്രി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഇബ്രി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
അൽ ഐൻ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
അൽ ബുറൈമി 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
അൽ മാഡം 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
അൽ ക്വോസ് 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
അൽ സോഹർ 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
അർ റാംസ് 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
സുവേക് ആയി 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
ബഹ്‌ല 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
ബാർക്ക 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
ബാവ്ഷർ 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
ധെയ്ദ് 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
ദുബായ് സിറ്റി 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
ഹത്ത 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
ഇബ്രി 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
ജെബൽ അലി 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
കൽബ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
ഖോർ ഫക്കൻ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
ലിവ ഒയാസിസ് 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
മദീനത്ത് സായിദ് 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
മസ്കറ്റ് 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
നിസ്വ 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
റാസ് അൽ ഖൈമ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
റുസ്താക് 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
സഹാം 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
ഷാർജ സിറ്റി 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
സർ 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼23.60
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ222.25
ഇബ്രി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഇബ്രി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
അൽ ഐൻ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
അൽ ബുറൈമി 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
അൽ മാഡം 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
അൽ ക്വോസ് 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
അൽ സോഹർ 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
അർ റാംസ് 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
സുവേക് ആയി 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
ബഹ്‌ല 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
ബാർക്ക 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
ബാവ്ഷർ 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
ധെയ്ദ് 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
ദുബായ് സിറ്റി 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
ഹത്ത 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
ഇബ്രി 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
ജെബൽ അലി 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
കൽബ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
ഖോർ ഫക്കൻ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
ലിവ ഒയാസിസ് 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
മദീനത്ത് സായിദ് 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
മസ്കറ്റ് 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
നിസ്വ 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
റാസ് അൽ ഖൈമ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
റുസ്താക് 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
സഹാം 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
ഷാർജ സിറ്റി 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
സർ 02 ഒക്ടോബർ 2023 OMR ﷼22.60
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 02 ഒക്ടോബർ 2023 AED د.إ205.75
ഇബ്രി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില