ഇബ്രി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഇബ്രി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
അൽ ഐൻ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
അൽ ബുറൈമി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
അൽ മാഡം 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
അൽ ക്വോസ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
അൽ സോഹർ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
അർ റാംസ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
സുവേക് ആയി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
ബഹ്‌ല 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
ബാർക്ക 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
ബാവ്ഷർ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
ധെയ്ദ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
ദുബായ് സിറ്റി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
ഹത്ത 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
ഇബ്രി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
ജെബൽ അലി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
കൽബ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
ഖോർ ഫക്കൻ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
ലിവ ഒയാസിസ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
മദീനത്ത് സായിദ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
മസ്കറ്റ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
നിസ്വ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
റാസ് അൽ ഖൈമ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
റുസ്താക് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
സഹാം 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
ഷാർജ സിറ്റി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
സർ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼24.85
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ233.75
ഇബ്രി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഇബ്രി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
അൽ ഐൻ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
അൽ ബുറൈമി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
അൽ മാഡം 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
അൽ ക്വോസ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
അൽ സോഹർ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
അർ റാംസ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
സുവേക് ആയി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
ബഹ്‌ല 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
ബാർക്ക 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
ബാവ്ഷർ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
ധെയ്ദ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
ദുബായ് സിറ്റി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
ഹത്ത 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
ഇബ്രി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
ജെബൽ അലി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
കൽബ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
ഖോർ ഫക്കൻ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
ലിവ ഒയാസിസ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
മദീനത്ത് സായിദ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
മസ്കറ്റ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
നിസ്വ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
റാസ് അൽ ഖൈമ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
റുസ്താക് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
സഹാം 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
ഷാർജ സിറ്റി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
സർ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 OMR ﷼23.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 AED د.إ216.25
ഇബ്രി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില