ജിദ്ദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ജിദ്ദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
മക്ക 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
ടാ എങ്കിൽ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
യാൻബു 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
ജിദ്ദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ജിദ്ദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
മക്ക 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
ടാ എങ്കിൽ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
യാൻബു 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
ജിദ്ദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില