ജിദ്ദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ജിദ്ദ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 20 മെയ് 2024 SAR ﷼303.00
മക്ക 20 മെയ് 2024 SAR ﷼303.00
ടാ എങ്കിൽ 20 മെയ് 2024 SAR ﷼303.00
യാൻബു 20 മെയ് 2024 SAR ﷼303.00
ജിദ്ദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ജിദ്ദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 20 മെയ് 2024 SAR ﷼280.00
മക്ക 20 മെയ് 2024 SAR ﷼280.00
ടാ എങ്കിൽ 20 മെയ് 2024 SAR ﷼280.00
യാൻബു 20 മെയ് 2024 SAR ﷼280.00
ജിദ്ദ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില