ജിദാഫ്സ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ജിദാഫ്സ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
അൽ ഖോർ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
അൽ മാലികിയ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
അൽ റയ്യാൻ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
അൽ വക്ര 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
ബുഡയ്യ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
ദമ്മാം 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
ദോഹ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
ഹമദ് ട .ൺ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
ഹോഫുഫ് 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
ഈസ ടൗൺ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
ജിദാഫ്സ് 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
ജുബൈൽ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
ഖോബാർ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
മനാമ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
മുഹർറക് 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
ഖത്തീഫ് 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
റിഫ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
സിത്ര 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب30.10
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼295.50
ജിദാഫ്സ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ജിദാഫ്സ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
അൽ ഖോർ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
അൽ മാലികിയ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
അൽ റയ്യാൻ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
അൽ വക്ര 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
ബുഡയ്യ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
ദമ്മാം 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
ദോഹ 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
ഹമദ് ട .ൺ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
ഹോഫുഫ് 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
ഈസ ടൗൺ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
ജിദാഫ്സ് 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
ജുബൈൽ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
ഖോബാർ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
മനാമ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
മുഹർറക് 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
ഖത്തീഫ് 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
റിഫ 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
സിത്ര 15 ജൂലൈ 2024 BHD .د.ب28.30
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 15 ജൂലൈ 2024 QAR ﷼277.00
ജിദാഫ്സ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില