ജുബൈൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ജുബൈൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
അൽ അഹ്മദി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ ഫഹഹീൽ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ ഫർവാനിയ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ ഫിന്റാസ് 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ ഖോർ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
അൽ മാലികിയ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
അൽ മൻകഫ് 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അൽ റയ്യാൻ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
അൽ വക്ര 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
അർ റിഖാ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
അർ റുമൈതിയ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
സലിമിയയായി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
ബുഡയ്യ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ദമ്മാം 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ദോഹ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
ഹമദ് ട .ൺ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ഹവല്ലി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
ഹോഫുഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഈസ ടൗൺ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ജാനൂബ് അസ് സർറ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
ജിദാഫ്സ് 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ജുബൈൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഖോബാർ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
മനാമ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
മുഹർറക് 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ഖത്തീഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
റിഫ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
സബ അസ് സലീം 27 മെയ് 2023 KWD د.ك19.75
സിത്ര 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب24.20
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 28 മെയ് 2023 QAR ﷼238.50
ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
അൽ അഹ്മദി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ ഫഹഹീൽ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ ഫർവാനിയ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ ഫിന്റാസ് 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ ഖോർ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
അൽ മാലികിയ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
അൽ മൻകഫ് 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അൽ റയ്യാൻ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
അൽ വക്ര 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
അർ റിഖാ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
അർ റുമൈതിയ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
സലിമിയയായി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
ബുഡയ്യ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ദമ്മാം 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ദോഹ 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
ഹമദ് ട .ൺ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ഹവല്ലി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
ഹോഫുഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഈസ ടൗൺ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ജാനൂബ് അസ് സർറ 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
ജിദാഫ്സ് 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ജുബൈൽ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഖോബാർ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
മനാമ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
മുഹർറക് 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ഖത്തീഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
റിഫ 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
സബ അസ് സലീം 27 മെയ് 2023 KWD د.ك18.70
സിത്ര 28 മെയ് 2023 BHD .د.ب22.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 28 മെയ് 2023 QAR ﷼225.00
ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില