ജുബൈൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ജുബൈൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
അൽ അഹ്മദി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അൽ ഫഹഹീൽ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അൽ ഫർവാനിയ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അൽ ഫിന്റാസ് 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അൽ ഖോർ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അൽ മാലികിയ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
അൽ മൻകഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അൽ റയ്യാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അൽ വക്ര 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അർ റിഖാ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
അർ റുമൈതിയ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
സലിമിയയായി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
ബുഡയ്യ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ദമ്മാം 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ദോഹ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
ഹമദ് ട .ൺ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ഹവല്ലി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
ഹോഫുഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഈസ ടൗൺ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ജാനൂബ് അസ് സർറ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
ജിദാഫ്സ് 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ജുബൈൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഖോബാർ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
മനാമ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
മുഹർറക് 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ഖത്തീഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
റിഫ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
സബ അസ് സലീം 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك18.25
സിത്ര 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
അൽ അഹ്മദി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അൽ ഫഹഹീൽ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അൽ ഫർവാനിയ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അൽ ഫിന്റാസ് 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അൽ ഖോർ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അൽ മാലികിയ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
അൽ മൻകഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അൽ റയ്യാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അൽ വക്ര 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അർ റിഖാ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
അർ റുമൈതിയ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
സലിമിയയായി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
ബുഡയ്യ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ദമ്മാം 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ദോഹ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
ഹമദ് ട .ൺ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ഹവല്ലി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
ഹോഫുഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഈസ ടൗൺ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ജാനൂബ് അസ് സർറ 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
ജിദാഫ്സ് 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ജുബൈൽ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഖോബാർ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
മനാമ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
മുഹർറക് 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ഖത്തീഫ് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
റിഫ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
സബ അസ് സലീം 05 ഡിസംബർ 2022 KWD د.ك17.35
സിത്ര 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില