ജുബൈൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ജുബൈൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
അൽ അഹ്മദി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അൽ ഫഹഹീൽ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അൽ ഫർവാനിയ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അൽ ഫിന്റാസ് 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അൽ ഖോർ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
അൽ മാലികിയ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
അൽ മൻകഫ് 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അൽ റയ്യാൻ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
അൽ വക്ര 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
അർ റിഖാ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
അർ റുമൈതിയ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
സലിമിയയായി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
ബുഡയ്യ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
ദമ്മാം 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ദോഹ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
ഹമദ് ട .ൺ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
ഹവല്ലി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
ഹോഫുഫ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഈസ ടൗൺ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
ജാനൂബ് അസ് സർറ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
ജിദാഫ്സ് 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
ജുബൈൽ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
ഖോബാർ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
മനാമ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
മുഹർറക് 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
ഖത്തീഫ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼289.00
റിഫ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
സബ അസ് സലീം 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك23.40
സിത്ര 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.70
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼282.50
ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
അൽ അഹ്മദി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അൽ ഫഹഹീൽ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അൽ ഫർവാനിയ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അൽ ഫിന്റാസ് 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അൽ ഖോർ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
അൽ മാലികിയ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
അൽ മൻകഫ് 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അൽ റയ്യാൻ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
അൽ വക്ര 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
അർ റിഖാ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
അർ റുമൈതിയ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
സലിമിയയായി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
ബുഡയ്യ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
ദമ്മാം 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ദോഹ 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
ഹമദ് ട .ൺ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
ഹവല്ലി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
ഹോഫുഫ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഈസ ടൗൺ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
ജാനൂബ് അസ് സർറ 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
ജിദാഫ്സ് 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
ജുബൈൽ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
ഖോബാർ 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
മനാമ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
മുഹർറക് 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
ഖത്തീഫ് 17 ജൂൺ 2024 SAR ﷼266.00
റിഫ 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
സബ അസ് സലീം 17 ജൂൺ 2024 KWD د.ك22.00
സിത്ര 17 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 17 ജൂൺ 2024 QAR ﷼265.00
ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില