ജുബൈൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ജുബൈൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
അൽ അഹ്മദി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അൽ ഫഹഹീൽ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അൽ ഫർവാനിയ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അൽ ഫിന്റാസ് 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അൽ ഖോർ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
അൽ മാലികിയ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
അൽ മൻകഫ് 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അൽ റയ്യാൻ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
അൽ വക്ര 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
അർ റിഖാ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
അർ റുമൈതിയ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
സലിമിയയായി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
ബുഡയ്യ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
ദമ്മാം 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
ദോഹ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
ഹമദ് ട .ൺ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
ഹവല്ലി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
ഹോഫുഫ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
ഈസ ടൗൺ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
ജാനൂബ് അസ് സർറ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
ജിദാഫ്സ് 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
ജുബൈൽ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
ഖോബാർ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
മനാമ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
മുഹർറക് 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
ഖത്തീഫ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
റിഫ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
സബ അസ് സലീം 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك21.10
സിത്ര 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب25.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
അൽ അഹ്മദി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അൽ ഫഹഹീൽ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അൽ ഫർവാനിയ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അൽ ഫിന്റാസ് 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അൽ ഖോർ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
അൽ മാലികിയ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
അൽ മൻകഫ് 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അൽ റയ്യാൻ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
അൽ വക്ര 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
അർ റിഖാ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
അർ റുമൈതിയ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
സലിമിയയായി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
ബുഡയ്യ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
ദമ്മാം 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
ദോഹ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
ഹമദ് ട .ൺ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
ഹവല്ലി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
ഹോഫുഫ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
ഈസ ടൗൺ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
ജാനൂബ് അസ് സർറ 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
ജിദാഫ്സ് 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
ജുബൈൽ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
ഖോബാർ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
മനാമ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
മുഹർറക് 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
ഖത്തീഫ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
റിഫ 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
സബ അസ് സലീം 02 മാർച്ച് 2024 KWD د.ك19.95
സിത്ര 02 മാർച്ച് 2024 BHD .د.ب24.40
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില