ജുബൈൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ജുബൈൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
അൽ അഹ്മദി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അൽ ഫഹഹീൽ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അൽ ഫർവാനിയ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അൽ ഫിന്റാസ് 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അൽ ഖോർ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ മാലികിയ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
അൽ മൻകഫ് 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അൽ റയ്യാൻ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ വക്ര 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അർ റിഖാ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
അർ റുമൈതിയ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
സലിമിയയായി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
ബുഡയ്യ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ദമ്മാം 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ദോഹ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ഹമദ് ട .ൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഹവല്ലി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
ഹോഫുഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഈസ ടൗൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ജാനൂബ് അസ് സർറ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
ജിദാഫ്സ് 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ജുബൈൽ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഖോബാർ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
മനാമ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
മുഹർറക് 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഖത്തീഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
റിഫ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
സബ അസ് സലീം 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك18.66
സിത്ര 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
അൽ അഹ്മദി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അൽ ഫഹഹീൽ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അൽ ഫർവാനിയ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അൽ ഫിന്റാസ് 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അൽ ഖോർ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ മാലികിയ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
അൽ മൻകഫ് 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അൽ റയ്യാൻ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ വക്ര 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അർ റിഖാ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
അർ റുമൈതിയ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
സലിമിയയായി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
ബുഡയ്യ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ദമ്മാം 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ദോഹ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ഹമദ് ട .ൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഹവല്ലി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
ഹോഫുഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഈസ ടൗൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ജാനൂബ് അസ് സർറ 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
ജിദാഫ്സ് 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ജുബൈൽ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഖോബാർ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
കുവൈറ്റ് സിറ്റി 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
മനാമ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
മുഹർറക് 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഖത്തീഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
റിഫ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
സബ അസ് സലീം 29 നവംബർ 2021 KWD د.ك17.10
സിത്ര 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ജുബൈൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില