കൽബ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

കൽബ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അജ്മാൻ സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അൽ ഐൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അൽ ബുറൈമി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
അൽ മാഡം 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അൽ ക്വോസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അൽ സോഹർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
അർ റാംസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സുവേക് ആയി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബഹ്‌ല 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബാർക്ക 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബാവ്ഷർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ധെയ്ദ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ദുബായ് സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഫുജൈറ സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഹത്ത 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഇബ്രി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ജെബൽ അലി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
കൽബ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഖോർ ഫക്കൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
മദീനത്ത് സായിദ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
മസ്കറ്റ് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
നിസ്വ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
റാസ് അൽ ഖൈമ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
റുസ്താക് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സഹാം 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ഷാർജ സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
കൽബ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

കൽബ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അൽ ഐൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അൽ ബുറൈമി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
അൽ മാഡം 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അൽ ക്വോസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അൽ സോഹർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
അർ റാംസ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സുവേക് ആയി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബഹ്‌ല 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബാർക്ക 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബാവ്ഷർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ധെയ്ദ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ദുബായ് സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഹത്ത 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഇബ്രി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ജെബൽ അലി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
കൽബ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഖോർ ഫക്കൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
മദീനത്ത് സായിദ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
മസ്കറ്റ് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
നിസ്വ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
റാസ് അൽ ഖൈമ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
റുസ്താക് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സഹാം 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ഷാർജ സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
കൽബ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില