ഖാമിസ് മുഷൈത് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖാമിസ് മുഷൈത് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
അൽ ഖുൻഫുധ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
നജ്‌റാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼227.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖാമിസ് മുഷൈത് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
അൽ ഖുൻഫുധ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
നജ്‌റാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 SAR ﷼209.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില