ഖാമിസ് മുഷൈത് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖാമിസ് മുഷൈത് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
അൽ ഖുൻഫുധ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
നജ്‌റാൻ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖാമിസ് മുഷൈത് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
അൽ ഖുൻഫുധ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
നജ്‌റാൻ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില