ഖാമിസ് മുഷൈത് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖാമിസ് മുഷൈത് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
അൽ ഖുൻഫുധ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
ഖാമിസ് മുഷൈത് 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
നജ്‌റാൻ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
ഖാമിസ് മുഷൈത് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖാമിസ് മുഷൈത് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
അൽ ഖുൻഫുധ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
നജ്‌റാൻ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില