ഖാർജ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖാർജ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഹോഫുഫ് 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
ഖാർജ് 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
റിയാദ് 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
ഖാർജ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖാർജ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ഹോഫുഫ് 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
ഖാർജ് 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
റിയാദ് 01 ജനുവരി 1970 SAR ﷼0.00
ഖാർജ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില