ഖാർജ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖാർജ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഹോഫുഫ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼221.47
ഖാർജ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼221.47
റിയാദ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼221.47
ഖാർജ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖാർജ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ഹോഫുഫ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼203.00
ഖാർജ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼203.00
റിയാദ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼203.00
ഖാർജ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില