ഖാർജ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖാർജ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഹോഫുഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഖാർജ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
റിയാദ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
ഖാർജ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖാർജ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ഹോഫുഫ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഖാർജ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
റിയാദ് 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
ഖാർജ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില