ഖോബാർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വില

ഖോബാർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖോബാർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
അൽ ഖോർ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
അൽ മാലികിയ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
അൽ റയ്യാൻ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
അൽ വക്ര 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
ബുഡയ്യ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ദമ്മാം 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ദോഹ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
ഹമദ് ട .ൺ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ഹോഫുഫ് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ഈസ ടൗൺ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ജിദാഫ്സ് 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ജുബൈൽ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ഖോബാർ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
മനാമ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
മുഹർറക് 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ഖത്തീഫ് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
റിഫ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
സിത്ര 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
ഖോബാർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖോബാർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
അൽ ഖോർ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
അൽ മാലികിയ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
അൽ റയ്യാൻ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
അൽ വക്ര 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
ബുഡയ്യ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ദമ്മാം 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ദോഹ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
ഹമദ് ട .ൺ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ഹോഫുഫ് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ഈസ ടൗൺ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ജിദാഫ്സ് 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ജുബൈൽ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ഖോബാർ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
മനാമ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
മുഹർറക് 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ഖത്തീഫ് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
റിഫ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
സിത്ര 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
ഖോബാർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില