ഖോബാർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖോബാർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.35
അൽ ഖോർ 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼230.20
അൽ മാലികിയ 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.35
അൽ റയ്യാൻ 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼230.20
അൽ വക്ര 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼230.20
ബുഡയ്യ 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.35
ദമ്മാം 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
ദോഹ 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼230.20
ഹമദ് ട .ൺ 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.35
ഹോഫുഫ് 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
ഈസ ടൗൺ 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.35
ജിദാഫ്സ് 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.35
ജുബൈൽ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
ഖോബാർ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
മനാമ 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.35
മുഹർറക് 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.35
ഖത്തീഫ് 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼231.29
റിഫ 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.35
സിത്ര 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.35
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼230.20
ഖോബാർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖോബാർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.40
അൽ ഖോർ 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼211.00
അൽ മാലികിയ 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.40
അൽ റയ്യാൻ 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼211.00
അൽ വക്ര 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼211.00
ബുഡയ്യ 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.40
ദമ്മാം 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
ദോഹ 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼211.00
ഹമദ് ട .ൺ 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.40
ഹോഫുഫ് 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
ഈസ ടൗൺ 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.40
ജിദാഫ്സ് 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.40
ജുബൈൽ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
ഖോബാർ 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
മനാമ 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.40
മുഹർറക് 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.40
ഖത്തീഫ് 16 ജനുവരി 2021 SAR ﷼212.00
റിഫ 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.40
സിത്ര 16 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.40
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 16 ജനുവരി 2021 QAR ﷼211.00
ഖോബാർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില