ഖോബാർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖോബാർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب22.58
അൽ ഖോർ 19 ജൂൺ 2021 QAR ﷼224.20
അൽ മാലികിയ 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب22.58
അൽ റയ്യാൻ 19 ജൂൺ 2021 QAR ﷼224.20
അൽ വക്ര 19 ജൂൺ 2021 QAR ﷼224.20
ബുഡയ്യ 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب22.58
ദമ്മാം 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼223.65
ദോഹ 19 ജൂൺ 2021 QAR ﷼224.20
ഹമദ് ട .ൺ 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب22.58
ഹോഫുഫ് 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼223.65
ഈസ ടൗൺ 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب22.58
ജിദാഫ്സ് 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب22.58
ജുബൈൽ 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼223.65
ഖോബാർ 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼223.65
മനാമ 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب22.58
മുഹർറക് 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب22.58
ഖത്തീഫ് 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼223.65
റിഫ 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب22.58
സിത്ര 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب22.58
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 19 ജൂൺ 2021 QAR ﷼224.20
ഖോബാർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖോബാർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب20.70
അൽ ഖോർ 19 ജൂൺ 2021 QAR ﷼205.50
അൽ മാലികിയ 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب20.70
അൽ റയ്യാൻ 19 ജൂൺ 2021 QAR ﷼205.50
അൽ വക്ര 19 ജൂൺ 2021 QAR ﷼205.50
ബുഡയ്യ 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب20.70
ദമ്മാം 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼205.00
ദോഹ 19 ജൂൺ 2021 QAR ﷼205.50
ഹമദ് ട .ൺ 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب20.70
ഹോഫുഫ് 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼205.00
ഈസ ടൗൺ 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب20.70
ജിദാഫ്സ് 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب20.70
ജുബൈൽ 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼205.00
ഖോബാർ 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼205.00
മനാമ 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب20.70
മുഹർറക് 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب20.70
ഖത്തീഫ് 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼205.00
റിഫ 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب20.70
സിത്ര 19 ജൂൺ 2021 BHD .د.ب20.70
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 19 ജൂൺ 2021 QAR ﷼205.50
ഖോബാർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില