ഖോർ ഫക്കൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖോർ ഫക്കൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അജ്മാൻ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ ഐൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ ബുറൈമി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
അൽ മാഡം 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ ക്വോസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ സോഹർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
അർ റാംസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സുവേക് ആയി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബഹ്‌ല 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബാർക്ക 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബാവ്ഷർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ധെയ്ദ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ദുബായ് സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഫുജൈറ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഹത്ത 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഇബ്രി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ജെബൽ അലി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
കൽബ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഖോർ ഫക്കൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
മസ്കറ്റ് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
നിസ്വ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
റാസ് അൽ ഖൈമ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
റുസ്താക് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സഹാം 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ഷാർജ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഖോർ ഫക്കൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖോർ ഫക്കൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ ഐൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ ബുറൈമി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
അൽ മാഡം 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ ക്വോസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ സോഹർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
അർ റാംസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സുവേക് ആയി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബഹ്‌ല 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബാർക്ക 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബാവ്ഷർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ധെയ്ദ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ദുബായ് സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഹത്ത 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഇബ്രി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ജെബൽ അലി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
കൽബ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഖോർ ഫക്കൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
മസ്കറ്റ് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
നിസ്വ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
റാസ് അൽ ഖൈമ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
റുസ്താക് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സഹാം 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ഷാർജ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഖോർ ഫക്കൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില