ഖോർ ഫക്കൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖോർ ഫക്കൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
അൽ ഐൻ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
അൽ ബുറൈമി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
അൽ മാഡം 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
അൽ ക്വോസ് 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
അൽ സോഹർ 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
അർ റാംസ് 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
സുവേക് ആയി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
ബഹ്‌ല 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
ബാർക്ക 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
ബാവ്ഷർ 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
ധെയ്ദ് 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
ദുബായ് സിറ്റി 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
ഫുജൈറ സിറ്റി 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
ഹത്ത 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
ഇബ്രി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
ജെബൽ അലി 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
കൽബ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
ഖോർ ഫക്കൻ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
മസ്കറ്റ് 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
നിസ്വ 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
റാസ് അൽ ഖൈമ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
റുസ്താക് 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
സഹാം 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
ഷാർജ സിറ്റി 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ292.50
ഖോർ ഫക്കൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖോർ ഫക്കൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
അൽ ഐൻ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
അൽ ബുറൈമി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
അൽ മാഡം 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
അൽ ക്വോസ് 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
അൽ സോഹർ 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
അർ റാംസ് 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
സുവേക് ആയി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
ബഹ്‌ല 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
ബാർക്ക 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
ബാവ്ഷർ 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
ധെയ്ദ് 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
ദുബായ് സിറ്റി 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
ഹത്ത 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
ഇബ്രി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
ജെബൽ അലി 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
കൽബ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
ഖോർ ഫക്കൻ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
മസ്കറ്റ് 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
നിസ്വ 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
റാസ് അൽ ഖൈമ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
റുസ്താക് 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
സഹാം 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
ഷാർജ സിറ്റി 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 19 ജൂലൈ 2024 AED د.إ270.75
ഖോർ ഫക്കൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില