ലിവ ഒയാസിസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ലിവ ഒയാസിസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ217.38
അൽ ഐൻ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ217.38
അൽ ബുറൈമി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.51
അൽ മാഡം 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ217.38
അൽ ക്വോസ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ217.38
ദുബായ് സിറ്റി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ217.38
ഘയതി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ217.38
ഹത്ത 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ217.38
ഇബ്രി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼23.51
ജെബൽ അലി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ217.38
ലിവ ഒയാസിസ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ217.38
മദീനത്ത് സായിദ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ217.38
റുവൈസ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ217.38
ഷാർജ സിറ്റി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ217.38
ലിവ ഒയാസിസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ലിവ ഒയാസിസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ199.25
അൽ ഐൻ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ199.25
അൽ ബുറൈമി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.55
അൽ മാഡം 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ199.25
അൽ ക്വോസ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ199.25
ദുബായ് സിറ്റി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ199.25
ഘയതി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ199.25
ഹത്ത 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ199.25
ഇബ്രി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 OMR ﷼21.55
ജെബൽ അലി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ199.25
ലിവ ഒയാസിസ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ199.25
മദീനത്ത് സായിദ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ199.25
റുവൈസ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ199.25
ഷാർജ സിറ്റി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 AED د.إ199.25
ലിവ ഒയാസിസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില