മദീനത്ത് സായിദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മദീനത്ത് സായിദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
അൽ ഐൻ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
അൽ ബുറൈമി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
അൽ ഖോർ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
അൽ മാഡം 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
അൽ ക്വോസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
അൽ റയ്യാൻ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
അൽ സോഹർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
അൽ വക്ര 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
ധെയ്ദ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ദോഹ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
ദുബായ് സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഘയതി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഹത്ത 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഇബ്രി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼26.60
ജെബൽ അലി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
കൽബ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ലിവ ഒയാസിസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
മദീനത്ത് സായിദ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
റാസ് അൽ ഖൈമ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
റുവൈസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഷാർജ സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ252.25
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼255.00
മദീനത്ത് സായിദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മദീനത്ത് സായിദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
അൽ ഐൻ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
അൽ ബുറൈമി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
അൽ ഖോർ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
അൽ മാഡം 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
അൽ ക്വോസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
അൽ റയ്യാൻ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
അൽ സോഹർ 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
അൽ വക്ര 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
ധെയ്ദ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ദോഹ 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
ദുബായ് സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഫുജൈറ സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഘയതി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഹത്ത 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഇബ്രി 02 മാർച്ച് 2024 OMR ﷼25.35
ജെബൽ അലി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
കൽബ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ലിവ ഒയാസിസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
മദീനത്ത് സായിദ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
റാസ് അൽ ഖൈമ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
റുവൈസ് 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഷാർജ സിറ്റി 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 02 മാർച്ച് 2024 AED د.إ233.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 02 മാർച്ച് 2024 QAR ﷼240.00
മദീനത്ത് സായിദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില