മദീനത്ത് സായിദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മദീനത്ത് സായിദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
അജ്മാൻ സിറ്റി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
അൽ ഐൻ 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
അൽ ബുറൈമി 28 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
അൽ ഖോർ 28 ജനുവരി 2021 QAR ﷼231.29
അൽ മാഡം 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
അൽ ക്വോസ് 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
അൽ റയ്യാൻ 28 ജനുവരി 2021 QAR ﷼231.29
അൽ സോഹർ 28 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
അൽ വക്ര 28 ജനുവരി 2021 QAR ﷼231.29
ധെയ്ദ് 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ദോഹ 28 ജനുവരി 2021 QAR ﷼231.29
ദുബായ് സിറ്റി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ഫുജൈറ സിറ്റി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ഘയതി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ഹത്ത 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ഇബ്രി 28 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.49
ജെബൽ അലി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
കൽബ 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ലിവ ഒയാസിസ് 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
മദീനത്ത് സായിദ് 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
റാസ് അൽ ഖൈമ 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
റുവൈസ് 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ഷാർജ സിറ്റി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ228.29
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 28 ജനുവരി 2021 QAR ﷼231.29
മദീനത്ത് സായിദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മദീനത്ത് സായിദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
അൽ ഐൻ 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
അൽ ബുറൈമി 28 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
അൽ ഖോർ 28 ജനുവരി 2021 QAR ﷼212.00
അൽ മാഡം 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
അൽ ക്വോസ് 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
അൽ റയ്യാൻ 28 ജനുവരി 2021 QAR ﷼212.00
അൽ സോഹർ 28 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
അൽ വക്ര 28 ജനുവരി 2021 QAR ﷼212.00
ധെയ്ദ് 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ദോഹ 28 ജനുവരി 2021 QAR ﷼212.00
ദുബായ് സിറ്റി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ഘയതി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ഹത്ത 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ഇബ്രി 28 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.45
ജെബൽ അലി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
കൽബ 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ലിവ ഒയാസിസ് 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
മദീനത്ത് സായിദ് 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
റാസ് അൽ ഖൈമ 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
റുവൈസ് 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ഷാർജ സിറ്റി 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 28 ജനുവരി 2021 AED د.إ209.25
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 28 ജനുവരി 2021 QAR ﷼212.00
മദീനത്ത് സായിദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില