മനാമ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മനാമ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
അൽ ഖോർ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
അൽ മാലികിയ 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
അൽ റയ്യാൻ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
അൽ വക്ര 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
ബുഡയ്യ 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ദമ്മാം 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼245.00
ദോഹ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
ഹമദ് ട .ൺ 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ഹോഫുഫ് 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼245.00
ഈസ ടൗൺ 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ജിദാഫ്സ് 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ജുബൈൽ 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼245.00
ഖോബാർ 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼245.00
മനാമ 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
മുഹർറക് 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ഖത്തീഫ് 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼245.00
റിഫ 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
സിത്ര 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
മനാമ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മനാമ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
അൽ ഖോർ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
അൽ മാലികിയ 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
അൽ റയ്യാൻ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
അൽ വക്ര 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
ബുഡയ്യ 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ദമ്മാം 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼226.00
ദോഹ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
ഹമദ് ട .ൺ 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ഹോഫുഫ് 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼226.00
ഈസ ടൗൺ 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ജിദാഫ്സ് 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ജുബൈൽ 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼226.00
ഖോബാർ 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼226.00
മനാമ 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
മുഹർറക് 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ഖത്തീഫ് 07 ജൂൺ 2023 SAR ﷼226.00
റിഫ 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
സിത്ര 07 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
മനാമ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില