മനാമ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മനാമ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب20.50
അൽ ഖോർ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 QAR ﷼203.50
അൽ മാലികിയ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب20.50
അൽ റയ്യാൻ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 QAR ﷼203.50
അൽ വക്ര 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 QAR ﷼203.50
ബുഡയ്യ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب20.50
ദമ്മാം 23 സെപ്റ്റംബർ 2022 SAR ﷼208.00
ദോഹ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 QAR ﷼203.50
ഹമദ് ട .ൺ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب20.50
ഹോഫുഫ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2022 SAR ﷼208.00
ഈസ ടൗൺ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب20.50
ജിദാഫ്സ് 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب20.50
ജുബൈൽ 23 സെപ്റ്റംബർ 2022 SAR ﷼208.00
ഖോബാർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2022 SAR ﷼208.00
മനാമ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب20.50
മുഹർറക് 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب20.50
ഖത്തീഫ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2022 SAR ﷼208.00
റിഫ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب20.50
സിത്ര 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب20.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 QAR ﷼203.50
മനാമ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മനാമ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب19.50
അൽ ഖോർ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 QAR ﷼192.50
അൽ മാലികിയ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب19.50
അൽ റയ്യാൻ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 QAR ﷼192.50
അൽ വക്ര 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 QAR ﷼192.50
ബുഡയ്യ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب19.50
ദമ്മാം 23 സെപ്റ്റംബർ 2022 SAR ﷼192.00
ദോഹ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 QAR ﷼192.50
ഹമദ് ട .ൺ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب19.50
ഹോഫുഫ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2022 SAR ﷼192.00
ഈസ ടൗൺ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب19.50
ജിദാഫ്സ് 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب19.50
ജുബൈൽ 23 സെപ്റ്റംബർ 2022 SAR ﷼192.00
ഖോബാർ 23 സെപ്റ്റംബർ 2022 SAR ﷼192.00
മനാമ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب19.50
മുഹർറക് 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب19.50
ഖത്തീഫ് 23 സെപ്റ്റംബർ 2022 SAR ﷼192.00
റിഫ 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب19.50
സിത്ര 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 BHD .د.ب19.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 25 സെപ്റ്റംബർ 2022 QAR ﷼192.50
മനാമ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില