മനാമ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മനാമ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب23.90
അൽ ഖോർ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 QAR ﷼237.00
അൽ മാലികിയ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب23.90
അൽ റയ്യാൻ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 QAR ﷼237.00
അൽ വക്ര 01 ഫെബ്രുവരി 2023 QAR ﷼237.00
ബുഡയ്യ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب23.90
ദമ്മാം 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼242.00
ദോഹ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 QAR ﷼237.00
ഹമദ് ട .ൺ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب23.90
ഹോഫുഫ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼242.00
ഈസ ടൗൺ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب23.90
ജിദാഫ്സ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب23.90
ജുബൈൽ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼242.00
ഖോബാർ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼242.00
മനാമ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب23.90
മുഹർറക് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب23.90
ഖത്തീഫ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼242.00
റിഫ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب23.90
സിത്ര 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب23.90
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 QAR ﷼237.00
മനാമ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മനാമ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب22.60
അൽ ഖോർ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 QAR ﷼223.00
അൽ മാലികിയ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب22.60
അൽ റയ്യാൻ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 QAR ﷼223.00
അൽ വക്ര 01 ഫെബ്രുവരി 2023 QAR ﷼223.00
ബുഡയ്യ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب22.60
ദമ്മാം 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼223.00
ദോഹ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 QAR ﷼223.00
ഹമദ് ട .ൺ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب22.60
ഹോഫുഫ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼223.00
ഈസ ടൗൺ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب22.60
ജിദാഫ്സ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب22.60
ജുബൈൽ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼223.00
ഖോബാർ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼223.00
മനാമ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب22.60
മുഹർറക് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب22.60
ഖത്തീഫ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 SAR ﷼223.00
റിഫ 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب22.60
സിത്ര 01 ഫെബ്രുവരി 2023 BHD .د.ب22.60
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 ഫെബ്രുവരി 2023 QAR ﷼223.00
മനാമ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില