മക്ക : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മക്ക : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖുൻഫുധ 27 മെയ് 2022 SAR ﷼233.00
ജിദ്ദ 27 മെയ് 2022 SAR ﷼233.00
മക്ക 27 മെയ് 2022 SAR ﷼233.00
ടാ എങ്കിൽ 27 മെയ് 2022 SAR ﷼233.00
മക്ക : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മക്ക : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖുൻഫുധ 27 മെയ് 2022 SAR ﷼215.00
ജിദ്ദ 27 മെയ് 2022 SAR ﷼215.00
മക്ക 27 മെയ് 2022 SAR ﷼215.00
ടാ എങ്കിൽ 27 മെയ് 2022 SAR ﷼215.00
മക്ക : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില