മക്ക : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മക്ക : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖുൻഫുധ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
ജിദ്ദ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
മക്ക 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
ടാ എങ്കിൽ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
മക്ക : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മക്ക : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖുൻഫുധ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
ജിദ്ദ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
മക്ക 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
ടാ എങ്കിൽ 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
മക്ക : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില