മദീന : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മദീന : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
മദീന 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
യാൻബു 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
മദീന 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
യാൻബു 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില