മദീന : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മദീന : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
മദീന 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
യാൻബു 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼254.00
മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
മദീന 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
യാൻബു 26 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില