മദീന : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മദീന : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
മദീന 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
യാൻബു 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼220.38
മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
മദീന 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
യാൻബു 12 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼202.00
മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില