മദീന : സമീപ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വില

മദീന : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മദീന : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
മദീന 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
യാൻബു 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
മദീന 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
യാൻബു 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില