മദീന : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മദീന : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
മദീന 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
യാൻബു 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼302.00
മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
മദീന 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
യാൻബു 15 ജൂലൈ 2024 SAR ﷼278.00
മദീന : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില