മുഹർറക് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മുഹർറക് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
അൽ ഖോർ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ മാലികിയ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
അൽ റയ്യാൻ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ വക്ര 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ബുഡയ്യ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ദമ്മാം 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ദോഹ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ഹമദ് ട .ൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഹോഫുഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഈസ ടൗൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ജിദാഫ്സ് 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ജുബൈൽ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഖോബാർ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
മനാമ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
മുഹർറക് 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഖത്തീഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
റിഫ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
സിത്ര 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
മുഹർറക് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മുഹർറക് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
അൽ ഖോർ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ മാലികിയ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
അൽ റയ്യാൻ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ വക്ര 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ബുഡയ്യ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ദമ്മാം 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ദോഹ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ഹമദ് ട .ൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഹോഫുഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഈസ ടൗൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ജിദാഫ്സ് 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ജുബൈൽ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഖോബാർ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
മനാമ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
മുഹർറക് 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഖത്തീഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
റിഫ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
സിത്ര 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
മുഹർറക് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില