മസ്കറ്റ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

മസ്കറ്റ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ ബുറൈമി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
അൽ മാഡം 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ സോഹർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സുവേക് ആയി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബഹ്‌ല 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബാർക്ക 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബാവ്ഷർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ധെയ്ദ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഫുജൈറ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഹത്ത 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഇബ്രി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
കൽബ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഖോർ ഫക്കൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
മസ്കറ്റ് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
നിസ്വ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
റുസ്താക് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സഹാം 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
മസ്കറ്റ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

മസ്കറ്റ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ ബുറൈമി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
അൽ മാഡം 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ സോഹർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സുവേക് ആയി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബഹ്‌ല 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബാർക്ക 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബാവ്ഷർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ധെയ്ദ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഹത്ത 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഇബ്രി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
കൽബ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഖോർ ഫക്കൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
മസ്കറ്റ് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
നിസ്വ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
റുസ്താക് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സഹാം 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
മസ്കറ്റ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില