നജ്‌റാൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വില

നജ്‌റാൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

നജ്‌റാൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
നജ്‌റാൻ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
നജ്‌റാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

നജ്‌റാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
നജ്‌റാൻ 21 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
നജ്‌റാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില