നജ്‌റാൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

നജ്‌റാൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼223.65
ഖാമിസ് മുഷൈത് 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼223.65
നജ്‌റാൻ 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼223.65
നജ്‌റാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

നജ്‌റാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼205.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼205.00
നജ്‌റാൻ 19 ജൂൺ 2021 SAR ﷼205.00
നജ്‌റാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില