നജ്‌റാൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

നജ്‌റാൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അഭ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഖാമിസ് മുഷൈത് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
നജ്‌റാൻ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
നജ്‌റാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

നജ്‌റാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അഭ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
നജ്‌റാൻ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
നജ്‌റാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില