നജ്u200cറാൻ : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നജ്u200cറാൻ : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
അഭ 28 നവംബർ 2020 SAR ﷼226.93
ഖാമിസ് മുഷൈത് 28 നവംബർ 2020 SAR ﷼226.93
നജ്u200cറാൻ 28 നവംബർ 2020 SAR ﷼226.93
നജ്u200cറാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

നജ്u200cറാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
അഭ 28 നവംബർ 2020 SAR ﷼208.00
ഖാമിസ് മുഷൈത് 28 നവംബർ 2020 SAR ﷼208.00
നജ്u200cറാൻ 28 നവംബർ 2020 SAR ﷼208.00
നജ്u200cറാൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില