നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
അൽ ബുറൈമി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
അൽ മാഡം 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
അൽ സോഹർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
സുവേക് ആയി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
ബഹ്‌ല 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
ബാർക്ക 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
ബാവ്ഷർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
ധെയ്ദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
ഹത്ത 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
ഇബ്രി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
കൽബ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
ഖോർ ഫക്കൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
മസ്കറ്റ് 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
നിസ്വ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
റുസ്താക് 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
സഹാം 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
സർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
അൽ ബുറൈമി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
അൽ മാഡം 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
അൽ സോഹർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
സുവേക് ആയി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
ബഹ്‌ല 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
ബാർക്ക 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
ബാവ്ഷർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
ധെയ്ദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
ഫുജൈറ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
ഹത്ത 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
ഇബ്രി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
കൽബ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
ഖോർ ഫക്കൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
മസ്കറ്റ് 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
നിസ്വ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
റുസ്താക് 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
സഹാം 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
സർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില