നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
അൽ ബുറൈമി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
അൽ മാഡം 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
അൽ സോഹർ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
സുവേക് ആയി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
ബഹ്‌ല 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
ബാർക്ക 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
ബാവ്ഷർ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
ധെയ്ദ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ഫുജൈറ സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ഹത്ത 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ഇബ്രി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
കൽബ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ഖോർ ഫക്കൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
മസ്കറ്റ് 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
നിസ്വ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
റുസ്താക് 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
സഹാം 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
സർ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
അൽ ബുറൈമി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
അൽ മാഡം 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
അൽ സോഹർ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
സുവേക് ആയി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
ബഹ്‌ല 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
ബാർക്ക 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
ബാവ്ഷർ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
ധെയ്ദ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ഹത്ത 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ഇബ്രി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
കൽബ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ഖോർ ഫക്കൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
മസ്കറ്റ് 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
നിസ്വ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
റുസ്താക് 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
സഹാം 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
സർ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില