നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ ബുറൈമി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
അൽ മാഡം 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ സോഹർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
സുവേക് ആയി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
ബഹ്‌ല 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
ബാർക്ക 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
ബാവ്ഷർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
ധെയ്ദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഹത്ത 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഇബ്രി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
കൽബ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഖോർ ഫക്കൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
മസ്കറ്റ് 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
നിസ്വ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
റുസ്താക് 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
സഹാം 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
സർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼23.65
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ ബുറൈമി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
അൽ മാഡം 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ സോഹർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
സുവേക് ആയി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
ബഹ്‌ല 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
ബാർക്ക 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
ബാവ്ഷർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
ധെയ്ദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഹത്ത 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഇബ്രി 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
കൽബ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഖോർ ഫക്കൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
മസ്കറ്റ് 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
നിസ്വ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
റുസ്താക് 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
സഹാം 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
സർ 22 മെയ് 2022 OMR ﷼22.65
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില