നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അൽ ബുറൈമി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
അൽ മാഡം 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
അൽ സോഹർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സുവേക് ആയി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബഹ്‌ല 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബാർക്ക 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബാവ്ഷർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ധെയ്ദ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഫുജൈറ സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഹത്ത 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഇബ്രി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
കൽബ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
ഖോർ ഫക്കൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ231.02
മസ്കറ്റ് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
നിസ്വ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
റുസ്താക് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സഹാം 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അൽ ബുറൈമി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
അൽ മാഡം 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
അൽ സോഹർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സുവേക് ആയി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബഹ്‌ല 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബാർക്ക 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബാവ്ഷർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ധെയ്ദ് 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഹത്ത 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഇബ്രി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
കൽബ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
ഖോർ ഫക്കൻ 22 ജനുവരി 2021 AED د.إ211.75
മസ്കറ്റ് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
നിസ്വ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
റുസ്താക് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സഹാം 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില