നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
അൽ ബുറൈമി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
അൽ മാഡം 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
അൽ സോഹർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
സുവേക് ആയി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ബഹ്‌ല 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ബാർക്ക 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ബാവ്ഷർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
ധെയ്ദ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഹത്ത 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഇബ്രി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
കൽബ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
ഖോർ ഫക്കൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ235.75
മസ്കറ്റ് 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
നിസ്വ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
റുസ്താക് 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
സഹാം 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
സർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼24.90
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
അൽ ബുറൈമി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
അൽ മാഡം 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
അൽ സോഹർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
സുവേക് ആയി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ബഹ്‌ല 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ബാർക്ക 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ബാവ്ഷർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
ധെയ്ദ് 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഹത്ത 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഇബ്രി 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
കൽബ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
ഖോർ ഫക്കൻ 27 മെയ് 2023 AED د.إ218.25
മസ്കറ്റ് 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
നിസ്വ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
റുസ്താക് 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
സഹാം 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
സർ 28 മെയ് 2023 OMR ﷼23.80
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില