നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
അൽ ബുറൈമി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
അൽ മാഡം 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
അൽ സോഹർ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
സുവേക് ആയി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ബഹ്‌ല 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ബാർക്ക 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ബാവ്ഷർ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ധെയ്ദ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
ഫുജൈറ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
ഹത്ത 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
ഇബ്രി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
കൽബ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
ഖോർ ഫക്കൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
മസ്കറ്റ് 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
നിസ്വ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
റുസ്താക് 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
സഹാം 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
സർ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
അൽ ബുറൈമി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
അൽ മാഡം 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
അൽ സോഹർ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
സുവേക് ആയി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ബഹ്‌ല 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ബാർക്ക 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ബാവ്ഷർ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ധെയ്ദ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
ഹത്ത 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
ഇബ്രി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
കൽബ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
ഖോർ ഫക്കൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
മസ്കറ്റ് 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
നിസ്വ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
റുസ്താക് 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
സഹാം 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
സർ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില