നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ ബുറൈമി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
അൽ മാഡം 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ സോഹർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സുവേക് ആയി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബഹ്‌ല 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബാർക്ക 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബാവ്ഷർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ധെയ്ദ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഫുജൈറ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഹത്ത 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഇബ്രി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
കൽബ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഖോർ ഫക്കൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
മസ്കറ്റ് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
നിസ്വ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
റുസ്താക് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സഹാം 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ ബുറൈമി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
അൽ മാഡം 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ സോഹർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സുവേക് ആയി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബഹ്‌ല 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബാർക്ക 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബാവ്ഷർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ധെയ്ദ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഹത്ത 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഇബ്രി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
കൽബ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഖോർ ഫക്കൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
മസ്കറ്റ് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
നിസ്വ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
റുസ്താക് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സഹാം 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില