നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ ബുറൈമി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
അൽ മാഡം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ സോഹർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
സുവേക് ആയി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
ബഹ്‌ല 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
ബാർക്ക 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
ബാവ്ഷർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
ധെയ്ദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഹത്ത 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഇബ്രി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
കൽബ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഖോർ ഫക്കൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
മസ്കറ്റ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
നിസ്വ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
റുസ്താക് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
സഹാം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
സർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഐൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ ബുറൈമി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
അൽ മാഡം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ സോഹർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
സുവേക് ആയി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
ബഹ്‌ല 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
ബാർക്ക 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
ബാവ്ഷർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
ധെയ്ദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഹത്ത 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഇബ്രി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
കൽബ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഖോർ ഫക്കൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
മസ്കറ്റ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
നിസ്വ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
റുസ്താക് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
സഹാം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
സർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
നിസ്വ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില