ഖത്തീഫ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തീഫ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.10
അൽ ഖോർ 27 മെയ് 2022 QAR ﷼228.00
അൽ മാലികിയ 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.10
അൽ റയ്യാൻ 27 മെയ് 2022 QAR ﷼228.00
അൽ വക്ര 27 മെയ് 2022 QAR ﷼228.00
ബുഡയ്യ 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.10
ദമ്മാം 27 മെയ് 2022 SAR ﷼233.00
ദോഹ 27 മെയ് 2022 QAR ﷼228.00
ഹമദ് ട .ൺ 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.10
ഹോഫുഫ് 27 മെയ് 2022 SAR ﷼233.00
ഈസ ടൗൺ 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.10
ജിദാഫ്സ് 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.10
ജുബൈൽ 27 മെയ് 2022 SAR ﷼233.00
ഖോബാർ 27 മെയ് 2022 SAR ﷼233.00
മനാമ 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.10
മുഹർറക് 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.10
ഖത്തീഫ് 27 മെയ് 2022 SAR ﷼233.00
റിഫ 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.10
സിത്ര 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.10
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 27 മെയ് 2022 QAR ﷼228.00
ഖത്തീഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തീഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.90
അൽ ഖോർ 27 മെയ് 2022 QAR ﷼215.00
അൽ മാലികിയ 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.90
അൽ റയ്യാൻ 27 മെയ് 2022 QAR ﷼215.00
അൽ വക്ര 27 മെയ് 2022 QAR ﷼215.00
ബുഡയ്യ 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.90
ദമ്മാം 27 മെയ് 2022 SAR ﷼215.00
ദോഹ 27 മെയ് 2022 QAR ﷼215.00
ഹമദ് ട .ൺ 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.90
ഹോഫുഫ് 27 മെയ് 2022 SAR ﷼215.00
ഈസ ടൗൺ 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.90
ജിദാഫ്സ് 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.90
ജുബൈൽ 27 മെയ് 2022 SAR ﷼215.00
ഖോബാർ 27 മെയ് 2022 SAR ﷼215.00
മനാമ 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.90
മുഹർറക് 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.90
ഖത്തീഫ് 27 മെയ് 2022 SAR ﷼215.00
റിഫ 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.90
സിത്ര 27 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.90
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 27 മെയ് 2022 QAR ﷼215.00
ഖത്തീഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില