ഖത്തീഫ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തീഫ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
അൽ ഖോർ 17 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
അൽ മാലികിയ 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
അൽ റയ്യാൻ 17 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
അൽ വക്ര 17 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
ബുഡയ്യ 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ദമ്മാം 17 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼224.74
ദോഹ 17 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
ഹമദ് ട .ൺ 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ഹോഫുഫ് 17 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼224.74
ഈസ ടൗൺ 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ജിദാഫ്സ് 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ജുബൈൽ 17 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼224.74
ഖോബാർ 17 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼224.74
മനാമ 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
മുഹർറക് 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ഖത്തീഫ് 17 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼224.74
റിഫ 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
സിത്ര 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 17 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
ഖത്തീഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തീഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
അൽ ഖോർ 17 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
അൽ മാലികിയ 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
അൽ റയ്യാൻ 17 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
അൽ വക്ര 17 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
ബുഡയ്യ 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ദമ്മാം 17 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼206.00
ദോഹ 17 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
ഹമദ് ട .ൺ 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ഹോഫുഫ് 17 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼206.00
ഈസ ടൗൺ 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ജിദാഫ്സ് 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ജുബൈൽ 17 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼206.00
ഖോബാർ 17 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼206.00
മനാമ 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
മുഹർറക് 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ഖത്തീഫ് 17 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼206.00
റിഫ 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
സിത്ര 18 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 17 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
ഖത്തീഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില