ഖത്തീഫ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തീഫ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب22.47
അൽ ഖോർ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 QAR ﷼222.56
അൽ മാലികിയ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب22.47
അൽ റയ്യാൻ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 QAR ﷼222.56
അൽ വക്ര 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 QAR ﷼222.56
ബുഡയ്യ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب22.47
ദമ്മാം 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼221.47
ദോഹ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 QAR ﷼222.56
ഹമദ് ട .ൺ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب22.47
ഹോഫുഫ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼221.47
ഈസ ടൗൺ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب22.47
ജിദാഫ്സ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب22.47
ജുബൈൽ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼221.47
ഖോബാർ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼221.47
മനാമ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب22.47
മുഹർറക് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب22.47
ഖത്തീഫ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼221.47
റിഫ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب22.47
സിത്ര 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب22.47
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 QAR ﷼222.56
ഖത്തീഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഖത്തീഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب20.60
അൽ ഖോർ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 QAR ﷼204.00
അൽ മാലികിയ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب20.60
അൽ റയ്യാൻ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 QAR ﷼204.00
അൽ വക്ര 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 QAR ﷼204.00
ബുഡയ്യ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب20.60
ദമ്മാം 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼203.00
ദോഹ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 QAR ﷼204.00
ഹമദ് ട .ൺ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب20.60
ഹോഫുഫ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼203.00
ഈസ ടൗൺ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب20.60
ജിദാഫ്സ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب20.60
ജുബൈൽ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼203.00
ഖോബാർ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼203.00
മനാമ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب20.60
മുഹർറക് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب20.60
ഖത്തീഫ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 SAR ﷼203.00
റിഫ 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب20.60
സിത്ര 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 BHD .د.ب20.60
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 26 സെപ്റ്റംബർ 2021 QAR ﷼204.00
ഖത്തീഫ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില