റിഫ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വില

റിഫ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

റിഫ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
അൽ ഖോർ 19 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
അൽ മാലികിയ 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
അൽ റയ്യാൻ 19 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
അൽ വക്ര 19 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
ബുഡയ്യ 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ദമ്മാം 19 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ദോഹ 19 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
ഹമദ് ട .ൺ 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ഹോഫുഫ് 19 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ഈസ ടൗൺ 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ജിദാഫ്സ് 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ജുബൈൽ 19 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
ഖോബാർ 19 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
മനാമ 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
മുഹർറക് 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ഖത്തീഫ് 19 മെയ് 2022 SAR ﷼232.00
റിഫ 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
റുവൈസ് 19 മെയ് 2022 AED د.إ233.00
സിത്ര 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 19 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
റിഫ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

റിഫ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
അൽ ഖോർ 19 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
അൽ മാലികിയ 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
അൽ റയ്യാൻ 19 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
അൽ വക്ര 19 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
ബുഡയ്യ 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ദമ്മാം 19 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ദോഹ 19 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
ഹമദ് ട .ൺ 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ഹോഫുഫ് 19 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ഈസ ടൗൺ 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ജിദാഫ്സ് 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ജുബൈൽ 19 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
ഖോബാർ 19 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
മനാമ 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
മുഹർറക് 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ഖത്തീഫ് 19 മെയ് 2022 SAR ﷼214.00
റിഫ 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
റുവൈസ് 19 മെയ് 2022 AED د.إ209.25
സിത്ര 19 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 19 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
റിഫ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില