റിഫ : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

റിഫ : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ആലി 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
അൽ ഖോർ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
അൽ മാലികിയ 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
അൽ റയ്യാൻ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
അൽ വക്ര 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
ബുഡയ്യ 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
ദമ്മാം 24 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ദോഹ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
ഹമദ് ട .ൺ 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
ഹോഫുഫ് 24 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ഈസ ട .ൺ 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
ജിദാഫ്സ് 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
ജൂബയിൽ 24 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
ഖോബാർ 24 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
മനാമ 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
മുഹർറക് 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
ഖത്തീഫ് 24 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼240.02
റിഫ 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
റുവൈസ് 24 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ235.93
സിത്ര 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
റിഫ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

റിഫ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ആലി 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
അൽ ഖോർ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
അൽ മാലികിയ 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
അൽ റയ്യാൻ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
അൽ വക്ര 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
ബുഡയ്യ 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
ദമ്മാം 24 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ദോഹ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
ഹമദ് ട .ൺ 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
ഹോഫുഫ് 24 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ഈസ ട .ൺ 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
ജിദാഫ്സ് 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
ജൂബയിൽ 24 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
ഖോബാർ 24 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
മനാമ 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
മുഹർറക് 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
ഖത്തീഫ് 24 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼220.00
റിഫ 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
റുവൈസ് 24 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ216.25
സിത്ര 24 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
റിഫ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില