റിയാദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

റിയാദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഹോഫുഫ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
ഖാർജ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
റിയാദ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
റിയാദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

റിയാദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ഹോഫുഫ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
ഖാർജ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
റിയാദ് 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
റിയാദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില