റിയാദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

റിയാദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ഹോഫുഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ഖാർജ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
റിയാദ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
റിയാദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

റിയാദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ഹോഫുഫ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ഖാർജ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
റിയാദ് 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
റിയാദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില