റിയാദ് : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

റിയാദ് : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ഹോഫുഫ് 19 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼241.11
ഖാർജ് 19 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼241.11
റിയാദ് 19 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼241.11
റിയാദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

റിയാദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ഹോഫുഫ് 19 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼221.00
ഖാർജ് 19 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼221.00
റിയാദ് 19 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼221.00
റിയാദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില