റുസ്താക് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

റുസ്താക് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അജ്മാൻ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
അൽ ഐൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
അൽ ബുറൈമി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
അൽ മാഡം 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
അൽ ക്വോസ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
അൽ സോഹർ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
അർ റാംസ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
സുവേക് ആയി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ബഹ്‌ല 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ബാർക്ക 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ബാവ്ഷർ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ധെയ്ദ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
ദുബായ് സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
ഫുജൈറ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
ഹത്ത 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
ഇബ്രി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ജെബൽ അലി 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
കൽബ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
ഖോർ ഫക്കൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
മസ്കറ്റ് 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
നിസ്വ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
റാസ് അൽ ഖൈമ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
റുസ്താക് 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
സഹാം 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ഷാർജ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
സർ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ215.74
റുസ്താക് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

റുസ്താക് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അജ്മാൻ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
അൽ ഐൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
അൽ ബുറൈമി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
അൽ മാഡം 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
അൽ ക്വോസ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
അൽ സോഹർ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
അർ റാംസ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
സുവേക് ആയി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ബഹ്‌ല 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ബാർക്ക 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ബാവ്ഷർ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ധെയ്ദ് 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
ദുബായ് സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
ഹത്ത 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
ഇബ്രി 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ജെബൽ അലി 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
കൽബ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
ഖോർ ഫക്കൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
മസ്കറ്റ് 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
നിസ്വ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
റാസ് അൽ ഖൈമ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
റുസ്താക് 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
സഹാം 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ഷാർജ സിറ്റി 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
സർ 08 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 12 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ197.75
റുസ്താക് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില