റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 20 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
അബുദാബി സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
അജ്മാൻ സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
അൽ ഐൻ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
അൽ ഖോർ 20 ജനുവരി 2021 QAR ﷼232.93
അൽ മാഡം 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
അൽ മാലികിയ 20 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
അൽ ക്വോസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
അൽ റയ്യാൻ 20 ജനുവരി 2021 QAR ﷼232.93
അൽ വക്ര 20 ജനുവരി 2021 QAR ﷼232.93
ദോഹ 20 ജനുവരി 2021 QAR ﷼232.93
ദുബായ് സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ഘയതി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ഹമദ് ട .ൺ 20 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
ഈസ ടൗൺ 20 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
ജെബൽ അലി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ലിവ ഒയാസിസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
മദീനത്ത് സായിദ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
റിഫ 20 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
റുവൈസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ഷാർജ സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
സിത്ര 20 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب23.78
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 20 ജനുവരി 2021 QAR ﷼232.93
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 20 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
അബുദാബി സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
അൽ ഐൻ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
അൽ ഖോർ 20 ജനുവരി 2021 QAR ﷼213.50
അൽ മാഡം 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
അൽ മാലികിയ 20 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
അൽ ക്വോസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
അൽ റയ്യാൻ 20 ജനുവരി 2021 QAR ﷼213.50
അൽ വക്ര 20 ജനുവരി 2021 QAR ﷼213.50
ദോഹ 20 ജനുവരി 2021 QAR ﷼213.50
ദുബായ് സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ഘയതി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ഹമദ് ട .ൺ 20 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
ഈസ ടൗൺ 20 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
ജെബൽ അലി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ലിവ ഒയാസിസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
മദീനത്ത് സായിദ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
റിഫ 20 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
റുവൈസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ഷാർജ സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
സിത്ര 20 ജനുവരി 2021 BHD .د.ب21.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 20 ജനുവരി 2021 QAR ﷼213.50
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില