റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
അബുദാബി സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അൽ ഐൻ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അൽ ഖോർ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
അൽ മാഡം 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അൽ മാലികിയ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
അൽ ക്വോസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
അൽ റയ്യാൻ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
അൽ വക്ര 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
ദോഹ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
ദുബായ് സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ഘയതി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ഹമദ് ട .ൺ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ഈസ ടൗൺ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ജെബൽ അലി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ലിവ ഒയാസിസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
മദീനത്ത് സായിദ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
റിഫ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
റുവൈസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
ഷാർജ സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ237.00
സിത്ര 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب24.30
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼240.50
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
അബുദാബി സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അൽ ഐൻ 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അൽ ഖോർ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
അൽ മാഡം 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അൽ മാലികിയ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
അൽ ക്വോസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
അൽ റയ്യാൻ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
അൽ വക്ര 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
ദോഹ 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
ദുബായ് സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ഘയതി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ഹമദ് ട .ൺ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ഈസ ടൗൺ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ജെബൽ അലി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ലിവ ഒയാസിസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
മദീനത്ത് സായിദ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
റിഫ 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
റുവൈസ് 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
ഷാർജ സിറ്റി 06 ജൂൺ 2023 AED د.إ219.50
സിത്ര 06 ജൂൺ 2023 BHD .د.ب23.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 06 ജൂൺ 2023 QAR ﷼226.50
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില