റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
അബുദാബി സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അജ്മാൻ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ ഐൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ ഖോർ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ മാഡം 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ മാലികിയ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
അൽ ക്വോസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
അൽ റയ്യാൻ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
അൽ വക്ര 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ദോഹ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
ദുബായ് സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഘയതി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഹമദ് ട .ൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഈസ ടൗൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ജെബൽ അലി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ലിവ ഒയാസിസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
മദീനത്ത് സായിദ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
റിഫ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
റുവൈസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
ഷാർജ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ222.29
സിത്ര 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب23.02
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼226.93
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
അബുദാബി സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ ഐൻ 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ ഖോർ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ മാഡം 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ മാലികിയ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
അൽ ക്വോസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
അൽ റയ്യാൻ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
അൽ വക്ര 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ദോഹ 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
ദുബായ് സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഘയതി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഹമദ് ട .ൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഈസ ടൗൺ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ജെബൽ അലി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ലിവ ഒയാസിസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
മദീനത്ത് സായിദ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
റിഫ 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
റുവൈസ് 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
ഷാർജ സിറ്റി 01 ഡിസംബർ 2021 AED د.إ203.75
സിത്ര 01 ഡിസംബർ 2021 BHD .د.ب21.10
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 01 ഡിസംബർ 2021 QAR ﷼208.00
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില