റുവൈസ് : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

റുവൈസ് : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ആലി 28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
അബു ധാബി നഗരം 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.74
അജ്മാൻ സിറ്റി 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.74
അൽ ഐൻ 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.74
അൽ ഖോർ 28 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼236.20
അൽ മാഡം 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.74
അൽ മാലികിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
അൽ ക്വോസ് 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.74
അൽ റയ്യാൻ 28 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼236.20
അൽ വക്ര 28 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼236.20
ദോഹ 28 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼236.20
ദുബായ് സിറ്റി 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.74
ഘയതി 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.74
ഹമദ് ട .ൺ 28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ഈസ ട .ൺ 28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ജെബൽ അലി 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.74
ലിവ ഒയാസിസ് 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.74
മദീനത്ത് സായിദ് 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.74
റിഫ 28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
റുവൈസ് 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.74
ഷാർജ നഗരം 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ233.74
സിത്ര 28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 28 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼236.20
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ആലി 28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
അബു ധാബി നഗരം 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ214.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ214.25
അൽ ഐൻ 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ214.25
അൽ ഖോർ 28 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼216.50
അൽ മാഡം 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ214.25
അൽ മാലികിയ 28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
അൽ ക്വോസ് 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ214.25
അൽ റയ്യാൻ 28 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼216.50
അൽ വക്ര 28 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼216.50
ദോഹ 28 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼216.50
ദുബായ് സിറ്റി 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ214.25
ഘയതി 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ214.25
ഹമദ് ട .ൺ 28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ഈസ ട .ൺ 28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ജെബൽ അലി 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ214.25
ലിവ ഒയാസിസ് 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ214.25
മദീനത്ത് സായിദ് 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ214.25
റിഫ 28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
റുവൈസ് 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ214.25
ഷാർജ നഗരം 29 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ214.25
സിത്ര 28 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 28 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼216.50
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില