റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
അബുദാബി സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ ഐൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ ഖോർ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
അൽ മാഡം 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ മാലികിയ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
അൽ ക്വോസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
അൽ റയ്യാൻ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
അൽ വക്ര 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
ദോഹ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
ദുബായ് സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഘയതി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഹമദ് ട .ൺ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ഈസ ടൗൺ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ജെബൽ അലി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ലിവ ഒയാസിസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
മദീനത്ത് സായിദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
റിഫ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
റുവൈസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
ഷാർജ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ223.75
സിത്ര 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب23.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 മെയ് 2022 QAR ﷼227.50
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
അബുദാബി സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ ഐൻ 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ ഖോർ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
അൽ മാഡം 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ മാലികിയ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
അൽ ക്വോസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
അൽ റയ്യാൻ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
അൽ വക്ര 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
ദോഹ 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
ദുബായ് സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഘയതി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഹമദ് ട .ൺ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ഈസ ടൗൺ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ജെബൽ അലി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ലിവ ഒയാസിസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
മദീനത്ത് സായിദ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
റിഫ 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
റുവൈസ് 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
ഷാർജ സിറ്റി 21 മെയ് 2022 AED د.إ210.25
സിത്ര 22 മെയ് 2022 BHD .د.ب21.70
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 21 മെയ് 2022 QAR ﷼214.50
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില