റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
അബുദാബി സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ ഐൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ ഖോർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
അൽ മാഡം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ മാലികിയ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
അൽ ക്വോസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ റയ്യാൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
അൽ വക്ര 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
ദോഹ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
ദുബായ് സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഘയതി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഹമദ് ട .ൺ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഈസ ടൗൺ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ജെബൽ അലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ലിവ ഒയാസിസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
മദീനത്ത് സായിദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
റിഫ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
റുവൈസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഷാർജ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
സിത്ര 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.00
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
അബുദാബി സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ ഐൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ ഖോർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
അൽ മാഡം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ മാലികിയ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
അൽ ക്വോസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ റയ്യാൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
അൽ വക്ര 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
ദോഹ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
ദുബായ് സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഘയതി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഹമദ് ട .ൺ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഈസ ടൗൺ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ജെബൽ അലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ലിവ ഒയാസിസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
മദീനത്ത് സായിദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
റിഫ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
റുവൈസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഷാർജ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
സിത്ര 27 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില