റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
അബുദാബി സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
അൽ ഐൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
അൽ ഖോർ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അൽ മാഡം 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
അൽ മാലികിയ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
അൽ ക്വോസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
അൽ റയ്യാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
അൽ വക്ര 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
ദോഹ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
ദുബായ് സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
ഘയതി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
ഹമദ് ട .ൺ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ഈസ ടൗൺ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ജെബൽ അലി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
ലിവ ഒയാസിസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
മദീനത്ത് സായിദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
റിഫ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
റുവൈസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
ഷാർജ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.75
സിത്ര 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب22.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼222.00
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
അബുദാബി സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
അൽ ഐൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
അൽ ഖോർ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അൽ മാഡം 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
അൽ മാലികിയ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
അൽ ക്വോസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
അൽ റയ്യാൻ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
അൽ വക്ര 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
ദോഹ 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
ദുബായ് സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
ഘയതി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
ഹമദ് ട .ൺ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ഈസ ടൗൺ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ജെബൽ അലി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
ലിവ ഒയാസിസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
മദീനത്ത് സായിദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
റിഫ 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
റുവൈസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
ഷാർജ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ204.50
സിത്ര 05 ഡിസംബർ 2022 BHD .د.ب21.30
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 05 ഡിസംബർ 2022 QAR ﷼209.50
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില