റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
അബുദാബി സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
അജ്മാൻ സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
അൽ ഐൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
അൽ ഖോർ 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
അൽ മാഡം 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
അൽ മാലികിയ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
അൽ ക്വോസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
അൽ റയ്യാൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
അൽ വക്ര 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
ദോഹ 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
ദുബായ് സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ഘയതി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ഹമദ് ട .ൺ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ഈസ ടൗൺ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ജെബൽ അലി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ലിവ ഒയാസിസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
മദീനത്ത് സായിദ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
റിഫ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
റുവൈസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ഷാർജ സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
സിത്ര 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
അബുദാബി സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
അൽ ഐൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
അൽ ഖോർ 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
അൽ മാഡം 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
അൽ മാലികിയ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
അൽ ക്വോസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
അൽ റയ്യാൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
അൽ വക്ര 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
ദോഹ 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
ദുബായ് സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ഘയതി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ഹമദ് ട .ൺ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ഈസ ടൗൺ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ജെബൽ അലി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ലിവ ഒയാസിസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
മദീനത്ത് സായിദ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
റിഫ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
റുവൈസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ഷാർജ സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
സിത്ര 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില