റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
അബുദാബി സിറ്റി 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
അൽ ഐൻ 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
അൽ ഖോർ 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼284.00
അൽ മാഡം 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
അൽ മാലികിയ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
അൽ ക്വോസ് 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
അൽ റയ്യാൻ 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼284.00
അൽ വക്ര 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼284.00
ദോഹ 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼284.00
ദുബായ് സിറ്റി 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
ഘയതി 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
ഹമദ് ട .ൺ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ഈസ ടൗൺ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ജെബൽ അലി 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
ലിവ ഒയാസിസ് 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
മദീനത്ത് സായിദ് 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
റിഫ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
റുവൈസ് 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
ഷാർജ സിറ്റി 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.75
സിത്ര 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب28.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼284.00
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
അബുദാബി സിറ്റി 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
അൽ ഐൻ 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
അൽ ഖോർ 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼266.50
അൽ മാഡം 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
അൽ മാലികിയ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
അൽ ക്വോസ് 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
അൽ റയ്യാൻ 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼266.50
അൽ വക്ര 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼266.50
ദോഹ 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼266.50
ദുബായ് സിറ്റി 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
ഘയതി 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
ഹമദ് ട .ൺ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ഈസ ടൗൺ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ജെബൽ അലി 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
ലിവ ഒയാസിസ് 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
മദീനത്ത് സായിദ് 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
റിഫ 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
റുവൈസ് 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
ഷാർജ സിറ്റി 24 ജൂൺ 2024 AED د.إ261.00
സിത്ര 24 ജൂൺ 2024 BHD .د.ب27.10
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 24 ജൂൺ 2024 QAR ﷼266.50
റുവൈസ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില