സഹാം : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

സഹാം : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
അൽ ഐൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
അൽ ബുറൈമി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
അൽ മാഡം 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
അൽ ക്വോസ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
അൽ സോഹർ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
അർ റാംസ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
സുവേക് ആയി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
ബഹ്‌ല 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
ബാർക്ക 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
ബാവ്ഷർ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
ധെയ്ദ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ദുബായ് സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ഫുജൈറ സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ഹത്ത 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ഇബ്രി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
ജെബൽ അലി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
കൽബ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ഖോർ ഫക്കൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
മസ്കറ്റ് 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
നിസ്വ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
റാസ് അൽ ഖൈമ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
റുസ്താക് 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
സഹാം 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼29.50
ഷാർജ സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ281.00
സഹാം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

സഹാം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
അൽ ഐൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
അൽ ബുറൈമി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
അൽ മാഡം 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
അൽ ക്വോസ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
അൽ സോഹർ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
അർ റാംസ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
സുവേക് ആയി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
ബഹ്‌ല 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
ബാർക്ക 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
ബാവ്ഷർ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
ധെയ്ദ് 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ദുബായ് സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ഹത്ത 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ഇബ്രി 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
ജെബൽ അലി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
കൽബ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ഖോർ ഫക്കൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
മസ്കറ്റ് 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
നിസ്വ 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
റാസ് അൽ ഖൈമ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
റുസ്താക് 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
സഹാം 17 ജൂൺ 2024 OMR ﷼27.70
ഷാർജ സിറ്റി 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 17 ജൂൺ 2024 AED د.إ260.25
സഹാം : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില