സലാല : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

സലാല : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
സലാല 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
സലാല : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

സലാല : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
സലാല 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
സലാല : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില