സലാല : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

സലാല : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
സലാല 29 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼24.82
സലാല : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

സലാല : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
സലാല 29 ഒക്ടോബർ 2020 OMR ﷼22.75
സലാല : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില