സലാല : സമീപ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വില

സലാല : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

സലാല : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
സലാല 19 മെയ് 2022 OMR ﷼23.45
സലാല : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

സലാല : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
സലാല 19 മെയ് 2022 OMR ﷼22.45
സലാല : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില