ഷാർജ സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഷാർജ സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
അൽ ഐൻ 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
അൽ ബുറൈമി 27 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
അൽ മാഡം 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
അൽ ക്വോസ് 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
അൽ സോഹർ 27 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
അർ റാംസ് 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
സുവേക് ആയി 27 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
ബാർക്ക 27 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
ധെയ്ദ് 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
ദുബായ് സിറ്റി 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
ഘയതി 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
ഹത്ത 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
ഇബ്രി 27 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
ജെബൽ അലി 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
കൽബ 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
ഖോർ ഫക്കൻ 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
ലിവ ഒയാസിസ് 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
മദീനത്ത് സായിദ് 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
റുസ്താക് 27 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
റുവൈസ് 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
സഹാം 27 മെയ് 2022 OMR ﷼23.70
ഷാർജ സിറ്റി 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 മെയ് 2022 AED د.إ225.25
ഷാർജ സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഷാർജ സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
അൽ ഐൻ 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
അൽ ബുറൈമി 27 മെയ് 2022 OMR ﷼22.70
അൽ മാഡം 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
അൽ ക്വോസ് 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
അൽ സോഹർ 27 മെയ് 2022 OMR ﷼22.70
അർ റാംസ് 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
സുവേക് ആയി 27 മെയ് 2022 OMR ﷼22.70
ബാർക്ക 27 മെയ് 2022 OMR ﷼22.70
ധെയ്ദ് 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
ദുബായ് സിറ്റി 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
ഘയതി 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
ഹത്ത 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
ഇബ്രി 27 മെയ് 2022 OMR ﷼22.70
ജെബൽ അലി 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
കൽബ 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
ഖോർ ഫക്കൻ 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
ലിവ ഒയാസിസ് 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
മദീനത്ത് സായിദ് 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
റുസ്താക് 27 മെയ് 2022 OMR ﷼22.70
റുവൈസ് 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
സഹാം 27 മെയ് 2022 OMR ﷼22.70
ഷാർജ സിറ്റി 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 മെയ് 2022 AED د.إ211.50
ഷാർജ സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില