ഷാർജ സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഷാർജ സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
അൽ ഐൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
അൽ ബുറൈമി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
അൽ മാഡം 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
അൽ ക്വോസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
അൽ സോഹർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
അർ റാംസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
സുവേക് ആയി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
ബാർക്ക 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
ധെയ്ദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ദുബായ് സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഫുജൈറ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഘയതി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഹത്ത 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഇബ്രി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
ജെബൽ അലി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
കൽബ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഖോർ ഫക്കൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ലിവ ഒയാസിസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
മദീനത്ത് സായിദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
റാസ് അൽ ഖൈമ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
റുസ്താക് 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
റുവൈസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
സഹാം 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼23.15
ഷാർജ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ217.00
ഷാർജ സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഷാർജ സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
അജ്മാൻ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
അൽ ഐൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
അൽ ബുറൈമി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
അൽ മാഡം 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
അൽ ക്വോസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
അൽ സോഹർ 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
അർ റാംസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
സുവേക് ആയി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
ബാർക്ക 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
ധെയ്ദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ദുബായ് സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഫുജൈറ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഘയതി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഹത്ത 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഇബ്രി 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
ജെബൽ അലി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
കൽബ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഖോർ ഫക്കൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ലിവ ഒയാസിസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
മദീനത്ത് സായിദ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
റാസ് അൽ ഖൈമ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
റുസ്താക് 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
റുവൈസ് 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
സഹാം 05 ഡിസംബർ 2022 OMR ﷼22.20
ഷാർജ സിറ്റി 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 05 ഡിസംബർ 2022 AED د.إ203.75
ഷാർജ സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില