ഷാർജ സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഷാർജ സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
അജ്മാൻ സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
അൽ ഐൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
അൽ ബുറൈമി 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
അൽ മാഡം 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
അൽ ക്വോസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
അൽ സോഹർ 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
അർ റാംസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
സുവേക് ആയി 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ബാർക്ക 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ധെയ്ദ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ദുബായ് സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ഫുജൈറ സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ഘയതി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ഹത്ത 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ഇബ്രി 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ജെബൽ അലി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
കൽബ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ഖോർ ഫക്കൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ലിവ ഒയാസിസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
മദീനത്ത് സായിദ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
റാസ് അൽ ഖൈമ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
റുസ്താക് 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
റുവൈസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
സഹാം 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼23.29
ഷാർജ സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ഷാർജ സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഷാർജ സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
അജ്മാൻ സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
അൽ ഐൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
അൽ ബുറൈമി 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
അൽ മാഡം 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
അൽ ക്വോസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
അൽ സോഹർ 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
അർ റാംസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
സുവേക് ആയി 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ബാർക്ക 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ധെയ്ദ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ദുബായ് സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ഫുജൈറ സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ഘയതി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ഹത്ത 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ഇബ്രി 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ജെബൽ അലി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
കൽബ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ഖോർ ഫക്കൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ലിവ ഒയാസിസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
മദീനത്ത് സായിദ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
റാസ് അൽ ഖൈമ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
റുസ്താക് 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
റുവൈസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
സഹാം 15 ഏപ്രിൽ 2021 OMR ﷼21.35
ഷാർജ സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ഷാർജ സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില