ഷാർജ സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഷാർജ സിറ്റി : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
അജ്മാൻ സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
അൽ ഐൻ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
അൽ ബുറൈമി 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.66
അൽ മാഡം 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
അൽ ക്വോസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
അൽ സോഹർ 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.66
അർ റാംസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
സുവേക് ആയി 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.66
ബാർക്ക 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.66
ധെയ്ദ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ദുബായ് സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ഫുജൈറ സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ഘയതി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ഹത്ത 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ഇബ്രി 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.66
ജെബൽ അലി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
കൽബ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ഖോർ ഫക്കൻ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ലിവ ഒയാസിസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
മദീനത്ത് സായിദ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
റാസ് അൽ ഖൈമ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
റുസ്താക് 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.66
റുവൈസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
സഹാം 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.66
ഷാർജ സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ229.65
ഷാർജ സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഷാർജ സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
അൽ ഐൻ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
അൽ ബുറൈമി 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.60
അൽ മാഡം 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
അൽ ക്വോസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
അൽ സോഹർ 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.60
അർ റാംസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
സുവേക് ആയി 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.60
ബാർക്ക 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.60
ധെയ്ദ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ദുബായ് സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ഫുജൈറ സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ഘയതി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ഹത്ത 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ഇബ്രി 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.60
ജെബൽ അലി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
കൽബ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ഖോർ ഫക്കൻ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ലിവ ഒയാസിസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
മദീനത്ത് സായിദ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
റാസ് അൽ ഖൈമ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
റുസ്താക് 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.60
റുവൈസ് 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
സഹാം 20 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.60
ഷാർജ സിറ്റി 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 20 ജനുവരി 2021 AED د.إ210.50
ഷാർജ സിറ്റി : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില