സിത്ര : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

സിത്ര : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ആലി 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب23.89
അൽ ഖോർ 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼234.56
അൽ മാലികിയ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب23.89
അൽ റയ്യാൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼234.56
അൽ വക്ര 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼234.56
ബുഡയ്യ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب23.89
ദമ്മാം 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼236.74
ദോഹ 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼234.56
ഹമദ് ട .ൺ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب23.89
ഹോഫുഫ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼236.74
ഈസ ട .ൺ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب23.89
ജിദാഫ്സ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب23.89
ജൂബയിൽ 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼236.74
ഖോബാർ 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼236.74
മനാമ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب23.89
മുഹർറക് 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب23.89
ഖത്തീഫ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼236.74
റിഫ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب23.89
റുവൈസ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ232.38
സിത്ര 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب23.89
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼234.56
സിത്ര : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

സിത്ര : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ആലി 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب21.90
അൽ ഖോർ 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼215.00
അൽ മാലികിയ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب21.90
അൽ റയ്യാൻ 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼215.00
അൽ വക്ര 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼215.00
ബുഡയ്യ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب21.90
ദമ്മാം 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼217.00
ദോഹ 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼215.00
ഹമദ് ട .ൺ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب21.90
ഹോഫുഫ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼217.00
ഈസ ട .ൺ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب21.90
ജിദാഫ്സ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب21.90
ജൂബയിൽ 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼217.00
ഖോബാർ 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼217.00
മനാമ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب21.90
മുഹർറക് 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب21.90
ഖത്തീഫ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼217.00
റിഫ 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب21.90
റുവൈസ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ213.00
സിത്ര 30 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب21.90
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 30 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼215.00
സിത്ര : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില