സർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ വില

സർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

സർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 19 മെയ് 2022 OMR ﷼23.45
സുവേക് ആയി 19 മെയ് 2022 OMR ﷼23.45
ബഹ്‌ല 19 മെയ് 2022 OMR ﷼23.45
ബാർക്ക 19 മെയ് 2022 OMR ﷼23.45
ബാവ്ഷർ 19 മെയ് 2022 OMR ﷼23.45
ഇബ്രി 19 മെയ് 2022 OMR ﷼23.45
മസ്കറ്റ് 19 മെയ് 2022 OMR ﷼23.45
നിസ്വ 19 മെയ് 2022 OMR ﷼23.45
റുസ്താക് 19 മെയ് 2022 OMR ﷼23.45
സർ 19 മെയ് 2022 OMR ﷼23.45
സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 19 മെയ് 2022 OMR ﷼22.45
സുവേക് ആയി 19 മെയ് 2022 OMR ﷼22.45
ബഹ്‌ല 19 മെയ് 2022 OMR ﷼22.45
ബാർക്ക 19 മെയ് 2022 OMR ﷼22.45
ബാവ്ഷർ 19 മെയ് 2022 OMR ﷼22.45
ഇബ്രി 19 മെയ് 2022 OMR ﷼22.45
മസ്കറ്റ് 19 മെയ് 2022 OMR ﷼22.45
നിസ്വ 19 മെയ് 2022 OMR ﷼22.45
റുസ്താക് 19 മെയ് 2022 OMR ﷼22.45
സർ 19 മെയ് 2022 OMR ﷼22.45
സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില