സർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

സർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സുവേക് ആയി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബഹ്‌ല 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബാർക്ക 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ബാവ്ഷർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
ഇബ്രി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
മസ്കറ്റ് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
നിസ്വ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
റുസ്താക് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼23.95
സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സുവേക് ആയി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബഹ്‌ല 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബാർക്ക 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ബാവ്ഷർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
ഇബ്രി 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
മസ്കറ്റ് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
നിസ്വ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
റുസ്താക് 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സർ 01 ഡിസംബർ 2021 OMR ﷼21.95
സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില