സർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

സർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സുവേക് ആയി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബഹ്‌ല 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബാർക്ക 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ബാവ്ഷർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
ഇബ്രി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
മസ്കറ്റ് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
നിസ്വ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
റുസ്താക് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼24.93
സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സുവേക് ആയി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബഹ്‌ല 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബാർക്ക 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ബാവ്ഷർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
ഇബ്രി 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
മസ്കറ്റ് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
നിസ്വ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
റുസ്താക് 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സർ 21 ജനുവരി 2021 OMR ﷼22.85
സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില