സർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

സർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
സുവേക് ആയി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
ബഹ്‌ല 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
ബാർക്ക 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
ബാവ്ഷർ 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
ഇബ്രി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
മസ്കറ്റ് 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
നിസ്വ 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
റുസ്താക് 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
സർ 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼30.85
സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
സുവേക് ആയി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
ബഹ്‌ല 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
ബാർക്ക 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
ബാവ്ഷർ 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
ഇബ്രി 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
മസ്കറ്റ് 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
നിസ്വ 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
റുസ്താക് 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
സർ 19 ജൂലൈ 2024 OMR ﷼29.30
സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില