സർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

സർ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
സുവേക് ആയി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
ബഹ്‌ല 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
ബാർക്ക 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
ബാവ്ഷർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
ഇബ്രി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
മസ്കറ്റ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
നിസ്വ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
റുസ്താക് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
സർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
സിബ് അൽ ജാദിദയായി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
സുവേക് ആയി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
ബഹ്‌ല 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
ബാർക്ക 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
ബാവ്ഷർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
ഇബ്രി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
മസ്കറ്റ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
നിസ്വ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
റുസ്താക് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
സർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
സർ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില