ടാ എങ്കിൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ടാ എങ്കിൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖുൻഫുധ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ജിദ്ദ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
മക്ക 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ടാ എങ്കിൽ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼234.56
ടാ എങ്കിൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ടാ എങ്കിൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖുൻഫുധ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ജിദ്ദ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
മക്ക 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ടാ എങ്കിൽ 22 ജനുവരി 2021 SAR ﷼215.00
ടാ എങ്കിൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില