ടാ എങ്കിൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ടാ എങ്കിൽ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖുൻഫുധ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ജിദ്ദ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
മക്ക 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ടാ എങ്കിൽ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
ടാ എങ്കിൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ടാ എങ്കിൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അൽ ഖുൻഫുധ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ജിദ്ദ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
മക്ക 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ടാ എങ്കിൽ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
ടാ എങ്കിൽ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില