ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ ഐൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ ബുറൈമി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
അൽ മാഡം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ ക്വോസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ സോഹർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
അർ റാംസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
സുവേക് ആയി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
ബാർക്ക 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
ധെയ്ദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ദുബായ് സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഹത്ത 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഇബ്രി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
ജെബൽ അലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
കൽബ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഖോർ ഫക്കൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
മദീനത്ത് സായിദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
റുസ്താക് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
സഹാം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼26.05
ഷാർജ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
അബുദാബി സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അജ്മാൻ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ ഐൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ ബുറൈമി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
അൽ മാഡം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ ക്വോസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ സോഹർ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
അർ റാംസ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
സുവേക് ആയി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
ബാർക്ക 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
ധെയ്ദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ദിബ്ബ അൽ ഹിസ്ൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ദുബായ് സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഫുജൈറ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഹത്ത 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഇബ്രി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
ജെബൽ അലി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
കൽബ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഖോർ ഫക്കൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
മദീനത്ത് സായിദ് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
റാസ് അൽ ഖൈമ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
റുസ്താക് 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
സഹാം 27 ഫെബ്രുവരി 2024 OMR ﷼24.85
ഷാർജ സിറ്റി 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ 27 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഉം അൽ ക്വെയ്ൻ : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില