ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ആലി 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
അബു ധാബി നഗരം 23 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ236.47
അൽ ഖോർ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
അൽ മാലികിയ 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
അൽ റയ്യാൻ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
അൽ വക്ര 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
ബുഡയ്യ 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
ദമ്മാം 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼241.11
ദോഹ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
ഘയതി 23 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ236.47
ഹമദ് ട .ൺ 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
ഹോഫുഫ് 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼241.11
ഈസ ട .ൺ 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
ജിദാഫ്സ് 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
ജൂബയിൽ 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼241.11
ഖോബാർ 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼241.11
മദീനത്ത് സായിദ് 23 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ236.47
മനാമ 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
മുഹർറക് 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
ഖത്തീഫ് 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼241.11
റിഫ 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
റുവൈസ് 23 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ236.47
സിത്ര 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب24.22
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼238.93
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ആലി 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
അബു ധാബി നഗരം 23 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ216.75
അൽ ഖോർ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
അൽ മാലികിയ 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
അൽ റയ്യാൻ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
അൽ വക്ര 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
ബുഡയ്യ 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
ദമ്മാം 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼221.00
ദോഹ 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
ഘയതി 23 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ216.75
ഹമദ് ട .ൺ 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
ഹോഫുഫ് 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼221.00
ഈസ ട .ൺ 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
ജിദാഫ്സ് 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
ജൂബയിൽ 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼221.00
ഖോബാർ 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼221.00
മദീനത്ത് സായിദ് 23 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ216.75
മനാമ 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
മുഹർറക് 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
ഖത്തീഫ് 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼221.00
റിഫ 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
റുവൈസ് 23 ഒക്ടോബർ 2020 AED د.إ216.75
സിത്ര 23 ഒക്ടോബർ 2020 BHD .د.ب22.20
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 22 ഒക്ടോബർ 2020 QAR ﷼219.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില