ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
അബുദാബി സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
അൽ ഖോർ 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
അൽ മാലികിയ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
അൽ റയ്യാൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
അൽ വക്ര 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
ബുഡയ്യ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ദമ്മാം 16 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼224.74
ദോഹ 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
ഘയതി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
ഹമദ് ട .ൺ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ഹോഫുഫ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼224.74
ഈസ ടൗൺ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ജിദാഫ്സ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ജുബൈൽ 16 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼224.74
ഖോബാർ 16 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼224.74
മദീനത്ത് സായിദ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
മനാമ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
മുഹർറക് 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ഖത്തീഫ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼224.74
റിഫ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
റുവൈസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ220.38
സിത്ര 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب22.69
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼225.83
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
അബുദാബി സിറ്റി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
അൽ ഖോർ 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
അൽ മാലികിയ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
അൽ റയ്യാൻ 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
അൽ വക്ര 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
ബുഡയ്യ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ദമ്മാം 16 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼206.00
ദോഹ 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
ഘയതി 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
ഹമദ് ട .ൺ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ഹോഫുഫ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼206.00
ഈസ ടൗൺ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ജിദാഫ്സ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ജുബൈൽ 16 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼206.00
ഖോബാർ 16 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼206.00
മദീനത്ത് സായിദ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
മനാമ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
മുഹർറക് 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ഖത്തീഫ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 SAR ﷼206.00
റിഫ 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
റുവൈസ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 AED د.إ202.00
സിത്ര 16 ഏപ്രിൽ 2021 BHD .د.ب20.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 16 ഏപ്രിൽ 2021 QAR ﷼207.00
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില