ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ആലി 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
അബുദാബി സിറ്റി 24 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
അൽ ഖോർ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.50
അൽ മാലികിയ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
അൽ റയ്യാൻ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.50
അൽ വക്ര 24 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.50
ബുഡയ്യ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ദമ്മാം 23 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼255.00
ദോഹ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.50
ഘയതി 24 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
ഹമദ് ട .ൺ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഹോഫുഫ് 23 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼255.00
ഈസ ടൗൺ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ജിദാഫ്സ് 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ജുബൈൽ 23 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼255.00
ഖോബാർ 23 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼255.00
മദീനത്ത് സായിദ് 24 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
മനാമ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
മുഹർറക് 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഖത്തീഫ് 23 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼255.00
റിഫ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
റുവൈസ് 24 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ246.50
സിത്ര 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب25.30
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 24 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼249.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ആലി 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
അബുദാബി സിറ്റി 24 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
അൽ ഖോർ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
അൽ മാലികിയ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
അൽ റയ്യാൻ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
അൽ വക്ര 24 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
ബുഡയ്യ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ദമ്മാം 23 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ദോഹ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
ഘയതി 24 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
ഹമദ് ട .ൺ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഹോഫുഫ് 23 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ഈസ ടൗൺ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ജിദാഫ്സ് 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ജുബൈൽ 23 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
ഖോബാർ 23 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
മദീനത്ത് സായിദ് 24 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
മനാമ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
മുഹർറക് 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഖത്തീഫ് 23 ഫെബ്രുവരി 2024 SAR ﷼235.00
റിഫ 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
റുവൈസ് 24 ഫെബ്രുവരി 2024 AED د.إ228.25
സിത്ര 24 ഫെബ്രുവരി 2024 BHD .د.ب23.80
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് 24 ഫെബ്രുവരി 2024 QAR ﷼234.50
ഉം സലാൽ മുഹമ്മദ് : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില