യാൻബു : സ്വർണ്ണ വില എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

യാൻബു : 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼241.11
മദീന 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼241.11
യാൻബു 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼241.11
യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില

യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം നിരക്ക് എല്ലാം സമീപ നഗരങ്ങൾ

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼221.00
മദീന 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼221.00
യാൻബു 23 ഒക്ടോബർ 2020 SAR ﷼221.00
യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണം വില