യാൻബു : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

യാൻബു : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼232.38
മദീന 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼232.38
യാൻബു 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼232.38
യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼213.00
മദീന 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼213.00
യാൻബു 19 ജനുവരി 2021 SAR ﷼213.00
യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില