യാൻബു : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

യാൻബു : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
മദീന 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
യാൻബു 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼260.00
യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
മദീന 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
യാൻബു 02 മാർച്ച് 2024 SAR ﷼240.00
യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില