യാൻബു : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

യാൻബു : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
മദീന 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
യാൻബു 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼226.93
യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
മദീന 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
യാൻബു 01 ഡിസംബർ 2021 SAR ﷼208.00
യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില