യാൻബു : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം സ്വർണ്ണ വില

യാൻബു : സമീപ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക്

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
മദീന 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
യാൻബു 27 മെയ് 2023 SAR ﷼244.00
യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില

യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലെല്ലാം

നഗരം തീയതി വില
ജിദ്ദ 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
മദീന 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
യാൻബു 27 മെയ് 2023 SAR ﷼225.00
യാൻബു : 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണ വില