Khamis Mushait, Saudi Arabia : Gold Prices

Khamis Mushait : 24 Karat Gold Rate

20 September 2021
SAR ﷼223.65
+0.00
Date Price Change
20 September 2021 SAR ﷼223.65 SAR ﷼+1.09
19 September 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+0.00
18 September 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼+1.09
17 September 2021 SAR ﷼221.47 SAR ﷼-1.09
16 September 2021 SAR ﷼222.56 SAR ﷼-6.55
15 September 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+0.00
14 September 2021 SAR ﷼229.11 SAR ﷼+2.18
13 September 2021 SAR ﷼226.93 SAR ﷼+1.10
12 September 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼+0.00
11 September 2021 SAR ﷼225.83 SAR ﷼-1.10
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - September : Highest Price SAR ﷼231.29
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - September : Lowest Price SAR ﷼221.47
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - September : Average Price SAR ﷼227.31
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - September : Opening Price (01 September) SAR ﷼230.20
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - September : Closing Price (20 September) SAR ﷼223.65
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - August : Highest Price SAR ﷼231.29
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - August : Lowest Price SAR ﷼219.29
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - August : Average Price SAR ﷼226.50
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - August : Opening Price (01 August) SAR ﷼229.11
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - August : Closing Price (31 August) SAR ﷼230.20
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - July : Highest Price SAR ﷼231.29
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - July : Lowest Price SAR ﷼224.74
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - July : Average Price SAR ﷼228.48
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - July : Opening Price (01 July) SAR ﷼224.74
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - July : Closing Price (31 July) SAR ﷼229.11
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - June : Highest Price SAR ﷼241.11
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - June : Lowest Price SAR ﷼222.56
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - June : Average Price SAR ﷼232.13
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - June : Opening Price (01 June) SAR ﷼240.02
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - June : Closing Price (30 June) SAR ﷼222.56
Khamis Mushait - All Cities Near : 24 Karat Gold Price

Khamis Mushait : 22 Karat Gold Rate

20 September 2021
SAR ﷼205.00
+0.00
Date Price Change
20 September 2021 SAR ﷼205.00 SAR ﷼+1.00
19 September 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+0.00
18 September 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼+1.00
17 September 2021 SAR ﷼203.00 SAR ﷼-1.00
16 September 2021 SAR ﷼204.00 SAR ﷼-6.00
15 September 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+0.00
14 September 2021 SAR ﷼210.00 SAR ﷼+2.00
13 September 2021 SAR ﷼208.00 SAR ﷼+1.00
12 September 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼+0.00
11 September 2021 SAR ﷼207.00 SAR ﷼-1.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - September : Highest Price SAR ﷼212.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - September : Lowest Price SAR ﷼203.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - September : Average Price SAR ﷼208.35
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - September : Opening Price (01 September) SAR ﷼211.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - September : Closing Price (20 September) SAR ﷼205.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - August : Highest Price SAR ﷼212.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - August : Lowest Price SAR ﷼201.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - August : Average Price SAR ﷼207.61
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - August : Opening Price (01 August) SAR ﷼210.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - August : Closing Price (31 August) SAR ﷼211.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - July : Highest Price SAR ﷼212.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - July : Lowest Price SAR ﷼206.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - July : Average Price SAR ﷼209.42
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - July : Opening Price (01 July) SAR ﷼206.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - July : Closing Price (31 July) SAR ﷼210.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - June : Highest Price SAR ﷼221.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - June : Lowest Price SAR ﷼204.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - June : Average Price SAR ﷼212.77
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - June : Opening Price (01 June) SAR ﷼220.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - June : Closing Price (30 June) SAR ﷼204.00
Khamis Mushait - All Cities Near : 22 Karat Gold Price