Khamis Mushait, Saudi Arabia : Gold Prices

Khamis Mushait : 24 Karat Gold Rate

23 January 2021
SAR ﷼234.56
+0.00
Date Price Change
24 January 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
23 January 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼+0.00
22 January 2021 SAR ﷼234.56 SAR ﷼-2.18
21 January 2021 SAR ﷼236.74 SAR ﷼+1.09
20 January 2021 SAR ﷼235.65 SAR ﷼+3.27
19 January 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+0.00
18 January 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼+1.09
17 January 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼+0.00
16 January 2021 SAR ﷼231.29 SAR ﷼-1.09
15 January 2021 SAR ﷼232.38 SAR ﷼-1.09
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - January : Highest Price SAR ﷼246.56
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - January : Lowest Price SAR ﷼231.29
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - January : Average Price SAR ﷼236.24
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - January : Opening Price (01 January) SAR ﷼238.93
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - January : Closing Price (24 January) SAR ﷼234.56
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - December : Highest Price SAR ﷼240.02
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - December : Lowest Price SAR ﷼228.02
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - December : Average Price SAR ﷼235.27
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - December : Opening Price (01 December) SAR ﷼228.02
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - December : Closing Price (31 December) SAR ﷼240.02
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - November : Highest Price SAR ﷼246.56
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - November : Lowest Price SAR ﷼224.74
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - November : Average Price SAR ﷼236.67
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - November : Opening Price (01 November) SAR ﷼237.84
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - November : Closing Price (30 November) SAR ﷼224.74
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - October : Highest Price SAR ﷼243.29
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - October : Lowest Price SAR ﷼236.74
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - October : Average Price SAR ﷼240.55
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - October : Opening Price (01 October) SAR ﷼240.02
Khamis Mushait 24 Karat Gold Rate - October : Closing Price (31 October) SAR ﷼237.84
Khamis Mushait - All Cities Near : 24 Karat Gold Price

Khamis Mushait : 22 Karat Gold Rate

23 January 2021
SAR ﷼215.00
+0.00
Date Price Change
24 January 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
23 January 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼+0.00
22 January 2021 SAR ﷼215.00 SAR ﷼-2.00
21 January 2021 SAR ﷼217.00 SAR ﷼+1.00
20 January 2021 SAR ﷼216.00 SAR ﷼+3.00
19 January 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+0.00
18 January 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼+1.00
17 January 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼+0.00
16 January 2021 SAR ﷼212.00 SAR ﷼-1.00
15 January 2021 SAR ﷼213.00 SAR ﷼-1.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - January : Highest Price SAR ﷼226.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - January : Lowest Price SAR ﷼212.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - January : Average Price SAR ﷼216.54
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - January : Opening Price (01 January) SAR ﷼219.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - January : Closing Price (24 January) SAR ﷼215.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - December : Highest Price SAR ﷼220.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - December : Lowest Price SAR ﷼209.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - December : Average Price SAR ﷼215.65
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - December : Opening Price (01 December) SAR ﷼209.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - December : Closing Price (31 December) SAR ﷼220.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - November : Highest Price SAR ﷼226.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - November : Lowest Price SAR ﷼206.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - November : Average Price SAR ﷼216.93
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - November : Opening Price (01 November) SAR ﷼218.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - November : Closing Price (30 November) SAR ﷼206.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - October : Highest Price SAR ﷼223.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - October : Lowest Price SAR ﷼217.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - October : Average Price SAR ﷼220.48
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - October : Opening Price (01 October) SAR ﷼220.00
Khamis Mushait 22 Karat Gold Rate - October : Closing Price (31 October) SAR ﷼218.00
Khamis Mushait - All Cities Near : 22 Karat Gold Price