Abha : Gold Price in all near Cities

Abha : 24 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Abha 24 June 2024 SAR ﷼289.00
Al Qunfudhah 24 June 2024 SAR ﷼289.00
Khamis Mushait 24 June 2024 SAR ﷼289.00
Najran 24 June 2024 SAR ﷼289.00
Abha : 22 Karat Gold Price

Abha : 22 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Abha 24 June 2024 SAR ﷼267.00
Al Qunfudhah 24 June 2024 SAR ﷼267.00
Khamis Mushait 24 June 2024 SAR ﷼267.00
Najran 24 June 2024 SAR ﷼267.00
Abha : 22 Karat Gold Price