Abha : Gold Price in all near Cities

Abha : 24 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Abha 07 June 2023 SAR ﷼245.00
Al Qunfudhah 07 June 2023 SAR ﷼245.00
Khamis Mushait 07 June 2023 SAR ﷼245.00
Najran 07 June 2023 SAR ﷼245.00
Abha : 22 Karat Gold Price

Abha : 22 Karat Gold Rate in all near Cities

City Date Price
Abha 07 June 2023 SAR ﷼226.00
Al Qunfudhah 07 June 2023 SAR ﷼226.00
Khamis Mushait 07 June 2023 SAR ﷼226.00
Najran 07 June 2023 SAR ﷼226.00
Abha : 22 Karat Gold Price